stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-04 05:49:28 [path_image] => /ufiles/2/147/153083/schetovodstvoto-kato-informacionna-i-schetovodna-sistema-2.png [article_excerpt] => Счетоводтсвото като информационна и счетоводна система. Основните въпроси, които вълнуват управляващите и собствениците на едно предприятие са: ще се реализира ли положителен финансов резултат и ще може ли предприятието да обоснове получените кредити без да изпадне в ресурсна недостатъчност. Точен и [meta_keywords] => счетоводтсвото,като,информационна,счетоводна,система,основните,въпроси,които,вълнуват,управляващите [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153083 [title] => Счетоводството като информационна и счетоводна система [article_page] => 1 [article_html] =>

Счетоводтсвото като информационна и счетоводна система.

Основните въпроси, които вълнуват управляващите и собствениците на едно предприятие са: ще се реализира ли положителен финансов резултат и ще може ли предприятието да обоснове получените кредити без да изпадне в ресурсна недостатъчност. Точен и верен отговор на тези 2 въпроса дава счетоводството. Все още някои считат, че счетоводството се занимава основно с реализиране на стопански операции и съставянето на счетоводни статии. По-скоро същността на счетоводството се изразява в търсенето на това, за което са предназначени счетоводните записвания и след съответен анализ да се интерпретират по начин, който отразява зависимостта между финансовият резултат и всички процеси протичащи в предприятието. Счетоводството винаги търси най-доброто решение, резултат от изследването на стопанските операции и задълбоченото вникване в механизма на тяхното осъществяване.

Основна задача на счетоводството е да осигурява сигурна и надеждна информация за състоянието на всяка една отчетна единица. Тази задача е постоянна и не се е променила през вековете.

На настоящият етап от развитието на производствените сили, счетоводството се приема като цялостна и завършена система за информация и контрол, тясно свързана с целите на управлението.

Всяко успешно управление изисква от счетоводството вярна и точна информация за състоянието на стопанските средства и за източниците на тяхното формиране. Ефективното управление на стопанските средства има най-пряко отношение на други пазарни позиции и конкурентноспособни, респективно получаването на положителен финансов резултат.

Източниците на стопански средсва и по-точно информацията за тяхното намиране е база за извършване на качествен анализ за финансовото му състояние. Този анализ осигурява информация за съотношението между собствен и привлечен капитал, и как са структурирани източниците на собствен и привлечен капитал.

Счетоводството дава информация за всички изменения в размера и структурата на стопанските средства и източниците на тези средства, в резултат на протичащите в предприятието стопански операции.

Систематизирайки данните за получените приходи и извършените разходи счетоводството дава информация за резултатите от дейността на предприятието за определен отчетен период. Това се постига чрез т.нар. "сводиране" на информацията от текущото счетоводно отчитане и отразяването й в счетоводни документи, съставящи финансовият отчет на предприятието за определен отчетен период.

Счетоводтвото изпълнява и контролна функция, защото осъществява контрол върху достоверността и законосъобразността на всички данни, отразени в счетоводните документи, което ги прави не само информационни, но и надеждни контролни системи.


Принципи на счетоводството - принципите на счетоводството са задължителни при осъществяване на счетоводна дейност:

1. Принцип на действащото предприятие - предприятието е действащо и ще остане такова в близко бъдеще, като няма намерение и необходимост да ликвидира дейността си или да намали обема на производтво.

2. Принцип на текущото начисляване - изисква разходите и приходите в предприятието да се изразяват счетоводно в момента на възникването им и да се отнасят във финансови отчети за периода, за който се отнасят.


3. Принцип за съпоставимост между приходите и разходите - предприятието трябва да отразява счетоводно извършен по определена сделка в получения финансов резултат за периода, през който се черпи сбора от тези разходи, т.е. приходите трябва да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване. Във връзка с реализирането на този принцип са въведени счетоводните понятия: "приходи за бъдещи периоди" и "разходи за бъдещи периоди".

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 6 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153083/schetovodstvoto-kato-informacionna-i-schetovodna-sistema-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153083/schetovodstvoto-kato-informacionna-i-schetovodna-sistema-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Кольо Димов [user_id] => 12328 )