Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Сегментирана управленска отчетност


Сегментирана управленска отчетност


В преобладаващата част от случаите бизнеса на всяко едно предприятие е диверсифицирано. Почти всяко се занимава с продажби на различни стоки, или пък с производство и продажби, или пък с продажби на различни пазари. В преобладаващата си част предприятията у нас изготвят финансови отчети, в които по никакъв начин не е видно коя дейност с кой вид стоки и на кой пазар е печеливша и кои стокови групи, дейности или клиентски групи се явяват нерентабилни за предприятието. За да се преодолее това несъвършенство на финансовата отчетност, управленската въвежда подход на разграничаване на присъщи приходи и разходи по сегменти, наречен сегментирана отчетност. Естествено при едно такова разграничаване ще има общи, т.е. неразграничими разходи. Именно техния относителен размер спрямо всички извършени подсказва дали е осъществимо и до колко полезно обособяването на сегменти. Кое ще се обособи като сегмент зависи от три неща:

  • От желанието на мениджмънта да го наблюдава диференцирано

  • От възможността да се извърши разграничаване на разходите присъщи на сегмента

  • от съотношението между цена и полезност на информацията

Например едно предприятие от сферата на търговията да обособи следните сегменти: търговия на едро и търговия на дребно; търговия в страната и търговия в чужбина; търговия с хранителни стоки и търговия с нехранителни стоки; търговия с мъжка и с дамска и с детска конфекция; и т.н.

По така разграничените сегменти ще се изградят и разрезите на аналитична отчетност по всички сметки за приходи и разходи по направление.

Пример


Дейности


Търговия на едро

Търговия на дребно

Продажби в натура

15 000бр.

5 000бр.

Средна продажна цена на единица

1 000лв.

1 500лв.

Осн. технологични разходи за единицаПреки материални

600

750

Преки трудови

100

150

Непреки технологични

100

50

Допълнителни разходиМаркетингови

50

30

Административни

50

20

Неразграничими разходи на дружеството

300 000 лв.


Сегментиране на дейности на ОПР


Търговия на едро

Търговия на дребно

Дружество

Приходи от продажби

15 000

7 500

22 500

Минус стойност на стоките

12 000

4 750

16 750

Брутен доход

3 000

2 750

5 750

Минус допълнителни разходи

Маркетингови

750

150

900

Административни

750

100

850

Всичко допълнителни

1 500

250

1 750

Сегментиран облагаем доход

1 500

2 500

4 000

Минус неразграничими разходи

300

Облагаем доход на дружеството

3 700


Данни по групи стоки


Стоки


Мъжки костюм

Дамски костюм

Общи

Обем на продажбите в натура

8 000

12 000


Продажна цена на единица

1 350

975


Основни технологични разходи на единица
Преки материални

850

490


Преки трудови

120

130


Непреки технологични

80

70


Допълнителни разходи
Маркетингови

20

60


Административни

10

60


Неразграничими общи340 000

Това са разходите, които трудно или при значителна неточност могат да се диференцират по дейности.

Сегментиране по групи стоки ОПР в хил. Лв. към 31.12.2006г.


Стоки


Мъжки костюми

Дамски костюми

Общи

Приходи от продажбите в хил.лв.

10 800

11 700

22 500

-стойност на стоките

8 480

8 270

16 750

Брутен доход

2 320

3 430

5 750

-допълнителни разходи
Маркетингови

160

720

880

Административни

80

720

800

Всичко допълнителни

240

1 440

1 680

Облагаем доход по групи стоки

2 080

1 990

4 040

-неразграничиме разходи

340

Облагаем доход на дружеството

3 700Дейности


Търговия на едро

Търговия на дребно

Дружество

Приходи от продажба


15 000

7 500

22 500

-променливи експлоатационни

9 000

4 000

13 000

Експлоатационна контрибуция

6 000

3 500

9 500

-други променливи разходи
Маркетингови

300

50

350

Дистрибутивни

750

100

850

Административни

300

100

400

Всички други променливи

1 350

250

1 600

Контрибутивна разлика

4 650

3 250

7 900

-разграничими по дейности постоянни разходи
Експлоатационни

1 500

500

2 000

Маркетингови

750

50

800

Дистрибутивни

450

100

550

Административни

450

100

550

Всички разграничими постоянни

3 150

750

3 900

Облагаем доход по дейности

1 500

2 500

4 000

-неразграничими постоянни разходи

300

Облагаем доход на дружеството

3 700


За да може сегментираната отчетност да служи и за целите на анализа на критичните съотношения както и за прогностични цели, то ще следва по сегменти да бъдат разграничени променливите от постоянните разходи. Така ще може да се оценят критичните точки, нормата на контрибуция, лостовия ефект на структурата за всеки един от сегментите и да се правят прогнози за евентуалната им доходност при очаквани изменения в равнището на дейност. Сегментираната отчетност е апарат, който всеки един мениджър би следвало да познава и да ползва, тъй като без нея никога не би получил представа за приноса на отделните звена, сегменти във формирането на финансовия резултат.


У-к Съвременни концепции в управленската отчетност

Идеята на съвременните концепции на управленската отчетност се концентрират около разширяването на нейната предметна област. Докато предмет на традиционното счетоводство е да даде вярна и точна представа за имущественото и финансовото състояние на предприятието, на традиционната управленска отчетност предметната област се свежда до четене на поуките от миналото с оглед предвиждане на бъдещето, то най-съвременните разработки по управленска отчетност адресират вниманието към оценка на потенциала с оглед разкриване на перспективите. Тъй като се оказа че нито традиционното счетоводство нито традиционната управленска отчетност успяват достатъчно точно да оценят потенциала тъй като не винаги той е измерим в пари, то учени от САЩ, Швеция и Франция в края на 90-те години на миналия и началото на настоящия век насочват вниманието си към комплексна интегрална оценка на бизнеса, която да може да обхване и този феномен наречен интелектуален капитал. Отчитайки загубените конкурентни предимства на американското спрямо японското автомобилостроене едни от най-големите привърженици на стандарт костинга, преподавателите от Харвард бизнес клуб, Робърт Каплан и Дейвид Нортън, през 1987 г. в книгата си „Съответната загуба” (Relevant Lost) посочват демотивиращите качества на стандарта костинга и се насочват към нова система за анализ на разходите и себестойността наречена Activity Based Costing (ABC анализ). Отначало този метод се използва само за усъвършенстване на разпределението на косвените разноски, по-късно той получава усъвършенстване, при което подпомага не установяването на себестойност на 1-ца, а установяването на издръжка на дадена дейност, напр. издръжка на научно-изследователски и внедрителски сектор, издръжка на рекламен отдел, издръжка на администрация, издръжка на ремонтно или помощно стопанство и т.н. По този начин като цел на метода се поставя оценката на съотносимостта на направените разходи за издръжка с постигнатите ефекти, т.е. доколко например издръжката на рекламния отдел е спомогнала за увеличаването на продажбите. Както може да се забележи в сравнение със стандарт костинга този метод по-тясно обвързва направени разходи с постигнати резултати и далеч по-силно мотивира персонала както за снижаване на разходите по издръжка на дейността им, така и за генерирането на идеи за увеличаване на приходите респективно резултатността от бизнеса. Може да се забележи също обаче, че ABC не дава решение на проблема за оценката на интелектуалния капитал.


Материала е изпратен от: Ганка Колева
Изтегли материала