Петък, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Система на счетоводните сметки и двойното записване


СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ


5.1 Същност и значение на системата на счетоводните сметки


В отделните предприятия информационната система на всеки обект се обуславя от наличето на многобройни и разнообразни стопански операции. Всяка една от тях предизвиква промяна в състава и размера на средствата на предприятието (активите) и техните източници (пасивите), а следователно изменения и в баланса. Като елемент на счетоводството балансът е важно средство за периодично обобщаване на средствата и източниците на средства на отделното предприятие. Преди всичко обаче той задоволява нуждите на периодичното счетоводно отчитане. За текущо отчитане на състоянието и най-вече на измененията, които настъпват в обектите на счетоводството, той не е пригоден поради следните причини:

Първо, възприемането на такъв ред на записване на операциите налага да се съставя баланс след извършването на всяка едно от тях. Това обаче е твърде обемиста и практически неосъществима работа, тъй като в предприятието ежедневно се извършват стотици и дори хиляди операции. При това и самия баланс представлява относително обемиста таблица.

Второ, информацията, съдържаща се в баланса, е максимално обобщена, докато за нуждите на управлението за редица отчетни обекти са необходими и подробни данни и то не само в парично изражение, а когато е необходимо и в натурално изражение. Счетоводният баланс не е в състояние да даде такива данни.

Трето, необходими са данни и за осъществените стопански процеси и за резултатите от тях, които също не могат да се получат от баланса.

Трябва да се отбележи също, че източник на необходимата за управлението текуща и подробна информация не могат да бъдат и документите, тъй като съдържащата се в тях информация е твърде разпокъсана, несистематизирана и не може да характеризира отчитаните обекти в пълна степен и в тяхната взаимна връзка и обусловеност.

За да може съдържащата се в първичните документи информация да се използва от органите на управлението, е необходимо данните за състоянето и движението на отделните видове средства и източници на средства, както и данните за участието на средствата в осъществяваните стопански процеси да бъдат групирани и отразявани текущо по еднородни признаци – по конкретни обекти, по стопански процеси и т.н. Това се осъществява с помощта на системата на счетоводните сметки.

Системата на счетоводните сметки е способ за икономическа групировка, текущо отчитане, отразяване и контролиране на състоянието и изменението на стопанските средства, техните източници и стопанските процеси.

Независимо от начина на обработка на отчетната информация (ръчно или автоматизирано), за всеки обект на счетоводството – вид, средства, източник на средства или стопански процеси – се обособява отделна сметка. Чрез сметките текущо се отразяват всички изменения в съответните обекти или групи еднороди обекти и на тази основа към всеки желан момент може да се определя тяхното състояние.

В счетоводните сметки най-напред се записва началното състояние (стойностният размер) на отчетните обекти въз основа на баланса или когато се появи нов обект на отчитането. След това в сметките се записват всички изменения на отчетните обекти вследствие извършените стопански операции от предприятието. Записването се прави въз основа на документите, в които операциите са отразени в момента на извършването им. В сметките се извършва групиране (систематизиране) на стопанските операции според икономическото им съдържание. Наименованията на сметките се определя съобразно отчитаните чрез тях обекти. Така например операциите, свързани с постъпването и изразходването на паричните средства от касата на предприятието, се записват в сметка Каса, операциите, касаещи постъплението и изразходването на материали от склад, се записват в сметка Материали и т.н.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала