Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Система на счетоводните сметки и двойното записване


Записванията по счетоводните сметки са база, върху която се гради информационната система на всеки обект на отчитането. Следователно докато чрез баланса се отразява състоянието на средствата и техните източници към определена дата, то чрез счетоводните сметки се отразяват измененията на средствата и източниците през отчетния период.


5.2 Съдържание, строеж и предазначение на счетоводната сметка


Графически сметката представлява таблица за извършване на записвания. При записванията в сметките задължително се използва паричният измерител, който позволява да се сумират (обобщават) данните за отчетните обекти. Тъй като основното предназначение на сметките е да служат за текущо отразяване на измененията в обектите на счетоводното отчитане вследствие на операциите, тези изменения могат да бъдат увеличение и намаление. Например стоки могат да постъпят (увеличение) в търговския обект (склад, магазин и др), и да се продадат (намаление), и т.н.

За да се обхванат и отразят поотделно измененията на всеки отчетен обект, счетоводната сметка има две страни. Едната служи за записване на операциите, предизвикващи увеличение, а другата – за записване на операциите, предизвикващи намаление на отчетния обект. Възприето е лявата страна на сметката да се нарича “Дебит”, а дясната “Кредит”.

Схематично строежът на счетоводната сметка има следния вид:

Схема 12

Сметка...................

Дебит (Д-т) Кредит (К-т)За записванията лявата страна на сметката (дебита) се нарича дебитиране, а тази в дясната страна (кредита) – кредитиране. Първото записване в сметката се нарича откриване на сметката. По начало сметката се открива в началото на годината със сумата на обекта на отчитането, посочена в баланса. При появата на нови обекти на отчитане, каквито не е имало в баланса, се открива сметка за тях в момента на появяването им. Записването на първата операция изразява откриването на такава сметка.

След откриването на сметката по-нататък в нея се записват увеличенията и намаленията на отчитания обект, настъпили вследствие на операциите. Записването на тези изменения, т.е. на операциите, се нарича водене на сметката.

В съответствие с делението на балансовите статии (пера) на активни и пасивни, сметките също се подразделят на активни и пасивни.

Активни са сметките, които се водят за отчитане на състоянието и изменението на отделните видове средства, които в баланса се посочват в актива.

Пасивни са сметките, които се водят за отчитане на състоянието и изменението на отделните видове източници на средства, които в баланса се посочват в пасива.

Всяка една от двете части на сметката (дебит и кредит) се използва за отразяване на противоположни изменения в отчитаните обекти – увеличения и намаления. Записването на тези изменения обаче се различава по отношение на активните и пасивните сметки. Така например в активните сметки началното състояние (остатък) и увеличенията на средствата се отразяват по дебита, а намаленията по кредита. В пасивните сметки величината на началното състояние (остатък) и всички увеличения на съответните източници се записват в кредита, а намаленията в дебита.

Сборът на сумите на стопанските операции, записани през даден отчетен период по дебита на дадена сметка, са нарича дебитен оборот, а сборът на сумите на стопанските операции, отразени по кредита – кредитен оборот. Всички сметки, независимо от характера на отчитаните чрез тях обекти, могат да имат както дебитен, така и кредитен оборот. Трябва да се има предвид, че в оборота не се включва началният остатък, с който е открита сметката.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала