Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Система на счетоводните сметки и двойното записване


78 000 лв., защото тя също е активна сметка. Следователно редът на записването на тази операция по сметките е следния:

Дебит с/ка Каса 78 000

Кредит с/ка Разплащателна сметка 78 000

Дебит активна сметка (сметки), по която се записва увеличение.

Кредит активна сметка (сметки), по която се записва намаление.

2) Ред за прилагане на двойното записване при операциите от втора група

Тези операции засягат само източниците на средствата (пасивите) и предизвикват намаление на един или няколко вида източници на средства и едновеменно с това увеличение на един или няколко вида също източници на средства с една и съща сума.

Пример: Със средства от разрешен банков заем е изплатен дълг към доставчиците на сума 54 000 лв.

В резултат на тази стопанска операция възникват две противоположни изменения в източниците на средствата – намаляват се задълженията към доставчиците с 54 000 лв., а се увеличават задълженията към банката за отпуснат заем също с 54 000 лв. За отразяване на тази операция по сметките е необходимо с намалението на задълженията към доставчиците да се дебитира сметка Доставчици с 54 000 лв., защото тя е пасивна сметка, а с увеличението на задълженията към банката за отпуснатия заем да се кредитира сметка Заеми с 54 000 лв., защото тя също е пасивна сметка. Оттук редът на записването на тази операция по сметките ще бъде:

Дебит с/ка Доставчици 54 000

Кредит с/ка Заеми 54 000

Въз основа на съставената счетоводна статия за операцията от този пример може да се направи следният извод за съдържанието на счетоводната статия, която трябва да се съставя за всяка операция от втора група:

Дебит пасивна сметка (сметки), по която се записва намаление

Кредит пасивна сметка (сметки), по която се записва увеличение

  1. Ред за прилагане на двойното записване при операциите от трета група

Тези операции засягат едновременно средствата и източниците на средства по посока на увеличението. По-конкретно операциите предизвикват увеличение на един или няколко вида средства и едновременно с това увеличение на един или няколко вида източници на средства. Сумата на операцията в този случай се записва по една или повече активни сметки и по една или повече пасивни сметки. Сметките за отчитане на средствата се дебитира, а сметката за отчитане на източниците на средствата се кредитира.

Пример: Съгласно стокова разписка в склада са постъпили стоки по доставни цени 26 000 лв. Сумата не е изплатена и се дължи на доставчика.

Вследствие на тази операция възникват две еднопосочни изменения в средствата и в източниците на средства. Увеличават се средствата, въплатени в стоки, с 26 000 лв.същевременно се увеличават и задълженията към доставчиците също 26 000 лв. За отразяване на тази операция е необходимо с увеличението на средствата да се дебитира сметка Стоки с 26 000 лв., защото тя е активна сметка, а с увеличението на задълженията към доставчиците да се кредитира сметка Доставчици с 26 000 лв., защото тя е пасивна сметка.

Редът на записването на операцията по сметките ще бъде:

Дебит с/ка Стоки 26 000

Кредит с/ка Доставчици 26 000

Въз основа на изяснения ред на записване на тази операция в сметките може да на прави общ извод за счетоводна статия, която се съставя за операциите от трета група:

Дебит активна сметка (сметки), по която се записва увеличение.

Кредит пасивна сметка (сметки), по която се записва увеличение.

  1. Ред за прилагане на двойното записване при операциите от четвъртата група


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала