Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Система от счетоводни сметки. Строеж, структура и съдържание. Сметкоплан-обща характеристика. Принципи на изграждането му. Индивидуален сметкоплан на отделното предприятие


Система от счетоводни сметки. Строеж, структура и съдържание. Сметкоплан -обща характеристика. Принципи на изграждането му. Индивидуален сметкоплан на отделното предприятие.


Виж фигура 17

Може да се създаде счетоводна сметка за всеки отделен актив и за всеки отделен вид СК и пасиви, и по този начин се създава една система от сметки, която е подчинена на балансовия принцип, т.е. система, в която се обобщават балансово показатели за началното състояние, обединени с показатели за дейността и свързани с показатели за крайното състояние. Получава се една динамична балансова система от оборотите на балансовите сметки, свързана със съдържанието на статичния баланс за имущественото и финансовото състояние в началото и края на отчетния период. В тази балансова система се обобщават, съпоставят и противопоставят показатели за имущественото и финансовото състояние и за стопанската и финансовата дейност. Тя е подчинена на балансовия принцип, прилаган при величини, които са не само различни, но са и противоположни ( А=СК+П ) . Ако за разходите ( за основна дейност, за финансова дейност и за извънредна дейност ) се създадат счетоводни сметки, разходите се съпоставят с разходите. Тук също се прилага балансовия принцип и тези сметки подлежат на балансиране, при което се противопоставят различни величини, които се предполагат.


1. Система от счетоводни сметки

ССС се третира като отделен елемент на счет. метод. Тя е аналог на взаимовръзката между началното състояние, измененията под влияние на дейността и крайното състояние на предприятието. Обединява показатели за имуществено и финансово състояние в началото на отчетния период с показатели за дейността и резултатите и крайното състояние. Тя се базира на два основни принципа, отразяващи конкретни базисни закономерности.

  • Базира се на балансовото обобщаване, адекватно на бал. структура, позволяваща двустранно отразяване на Капитала - в статика и в движение.

  • Базира се на принципа на двойствеността, т.е. на зависимостта между измене-нията, които поражда всяка отделно взета стопанска операция. Този принцип базира двойното записване с един и същи числов израз на равните по размер изменения.

Двойното записване позволява свързване на измененията с началното имуществено и финансово състояние, отразено в Баланса, без да се нарушава балансовото равенство.

Системата от счетоводни сметки може да бъде представена:

Балансови сметки

Активи

Пасиви

- Нач. салдо

- ─″─

- Обороти Д.

- ─″─

- Обороти К.

- ─″─

- Кредитно салдо

- ─″─

Задбалансова

сметкаАдекватни на задбалансови

статии  • Балансови сметки

  • По предназначение

  • Синтетични и аналитични

ССС има две части – задбалансова и основна


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала