Сряда, 29- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Карта

Карта

Sitemap | Всички реферати

Натурален колаген срещу нежеланите промени на кожата около очите
Рейтинговите агенции и техните оценки
Защитени територии
Синтагмата на Матей Властар
Отделителни тъкани
„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД
Изпитване материали на опън
Достъп на България до структурните фондове, политики и програми на ЕС
Доклад за Франция
Бизнес план на Албена Турист Сървиз АТС ЕООД
Бизнес план. Цели, структура и съдържание
Планиране и прогнозиране
Бизнес план на проект по Програма САПАРД
Планиране и прогнозиране
Бизнес план на Млекана ООД
Бизнес план на СД Сага Стил
Бизнес план на заведение Крали Марко
Бизнес план на Кремик-ГТ ЕАД
Бизнес план на ЕООД Хляб и хлебни изделия-гр. Благоевград
Бизнес план за откриване на закрит паркинг
Анализ на потребителите на Кока Кола
Цени и ценообразуване на рекламата в интернет
Маркетингова политика на McDonalds в България
Маркетинг на Coca Cola (Пловдив Ботълинг Къмпъни)
Дисрибуционна политика
Конкурентни фактори на маркетинг обкръжението и избор на маркетингови стратегии
Маркетинг на хотел RIU Еврика-KK Слънчев бряг
Кабинетно проучване на тема-Туристическо посещение на българи в чужбина
Задание за маркетингово проучване
Етапи на продажбения процес
Етика в маркетинга
Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата
Имидж и организационна култура. Въпроси за дискусия и проверка на знанията
Индустриален маркетинг-внедряване на нов продукт
Курсова работа по Дистрибуционна политика
Класификация на фирмената култура
Казус по основи на маркетинга
Дистрибуционната политика на Шибър ЕООД
Проучване и насърчаване продажбите на строителни продукти на фирма Стама ЕООД
Подготовка на продажбения персонал
Фирмената култура-същност,методи за анализиране
Цени и ценообразуване
Характеризиране на ПР дейността на вашата организация
Маркетингово проучване
Маркетинг на Coca Cola
Комуникативни умения, печат
Лизингови сделки
Анализ на пазара на къщи в гр. Варна
Бизнес планиране и контрол. Контролинг
Управление на човешките ресурси
Проучване на системата за управление на лечебното заведение
Управление на риска в мениджмънта на логистичната верига
Проектиране на концептуалния модел на системата на управление на ЛЗ
Управление на човешките ресурси
Договаряне на работна заплата във фирма Дупница БТ АД
Анализ на Винпром Хасково ООД
Банков мениджмънт
Оценка на инвестиционен проект
Управленският процес и екипната дейност в Турист сервиз АД
Управление на Човешките ресурси
Анализ на длъжностната характеристика
Коментар върху книгата Едноминутният мениджър
Възпроизводство на населението
Мениджърите и тяхната роля в корпорацията
Делова игра по човешки ресурси
Групи в управлението
Връзка на организационната култура с други културни системи
Анализ и проектиране на длъжности
Бизнес програма на Петрол АД Благоевград
Бизнес план на фирма Як Цедрус
Бизнес план на Класик ЕООД Варна
Бизнес план на Брилянт Пловдив
Стратегически план на търговско предприятие
Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране
Планиране на дейността земеделското стопанство
Стратегия на фирма на примера на Албена АД к.к. Албена
Стратегически план на Албена Стил АД
Стратегически план на ЕТ Кристи
Планиране и организиране на туристическо пътуване с обща цена
Планиране и прогнозиране
Планиране на продажбите
Бизнес планиране
Бизнес план на фирма
Бизнес план на Мизия Стил
Бизнес план за Боровец
Статистика
Стратегия на сътрудничество-стратегически алианси
Социална отговорност
Задачи по статистика
Задачи по статистика
Задачи по статистика
Задачи по статистика
Курсова работа по статистика
Курсова задача по Количествени методи и статистика
Задачи по статистика
Статистическо изследване на развитие
Статистически изследвания (СИ)
Статистика-задачи и решения
Статистическо изучаване
Дискретни случайни величини. Числови характеристики
Държавна финансова статистика и финансов анализ
Е Демокрация
Здравен мениджмънт
Защита правата на акционерите
The concept of Customer Relationship Management
План за рекламна кампания на Stella Artois
Политика за развитие на продукта
Технология за формиране на имиджа на съвременната фирма
Управление на маркетинга на фирма Счетоводна къща АМТ ЕООД
Управление на маркетинг
Семиотика на рекламните послания в българската армия. Перспективи за оптимизация
Ръководство и реализация на маркетинговата дейност
Планиране на продукта за рекламния пазар
Социално-етични проблеми в рекламата
Рекламна кампания
Международен маркетинг
Маркетингова обкръжаваща среда
Маркетингов план на фирма S-клас
Маркетинг на фирма Интеграл
Маркетингово проучване
PR на културния туризъм. Бургас и морето
Формули по статистика
Организация и управление
Програмни продукти за статистически анализ
Промишлена статистика
Статистика на фирма
Упражнения по статистика
Случайни величини
Решение на задачи по статистика
Регресионен и корелационен анализ
Статистика (изчисления и диаграми)
Индекси на динамиката
Курсова работа по статистика
Матрица на Дженерал Електрик-Маккинзи
Въведение в статистиката
Бизнес статистика
Стратегия на фирма
Инвестиционен бизнес план за фитнес център
Бизнес план за кисело мляко
Бизнес план на фирма за дамско облекло
Бизнес план на спортно-възстановителен център Бриз
Бизнес план на мандра
Бизнес план на нощен клуб
Бизнес план на Триада Софт ООД
Бизнес план на комплекс Летен театър
Планиране на търговската дейност
Планиране на изпълнението на стратегиите
Стратегически план на Текстил Комерс
Планиране и прогнозиране
Бизнес план на фитнес център
Бизнес план на хотел Bellisiimo Resort & Conference Centre 3
Как да започнем бизнес. Създаване на бизнес план
Инвестиционен проект
Бизнес план
Техники на мотивиране на човешките ресурси във фирма
Проблеми на управлението на човешките ресурси в съвременното българско училище
Развитието на човешките ресурси в демографски план
Иновационен мениджмънт
Икономика за мениджъри
Мениджмънт на проекти
Мениджърски проект
Международен експортен мениджмънт
Aутсорсинг-естестественият избор при управление на човешките ресурси
Ценова политика
Организиране на изложение
Основи на маркетинга
Оценка на целевите пазарни сегменти на хотел Глория
Потребителска верига
Развитие на концепцията за устойчиво развитие и нейното приложение в България
Управление на продажбите
Обхват на дистрибуционните канали на парфюмерйните продукти с марка Sergio Tacchini
Маркетинг на фирма Лексус
Маркетинг
Бизнес план
Тест входно ниво
Торбесто мече
Липсите в романа Хоро
Хигиена на атмосферния въздух.
Стопанска характеристика на Република Австрия
Мита
Източници на публични финаси. Методи за акумулирането им. Данъчно бреме
Мита
Обща теория на митата. Мениджмънт на митата
Източници на финансиране. Финансиране на фирмата
Обща характеристика и особености на международните плащания
Митническо посредничество. Митническо облагане
Инвестиции във финансови активи
Държавен бюджет. Структура. Принципи на изграждане. Видове бюджети
Държавно разпределение и преразпределение на доходите (парите)
Източници за финансиране на активите на фирмата
Инвестиционна политика и данъчни преференции при допълнителното пенсионно осигуряване
Годишно счетоводно приключване. Междинни и годишни финансови отчети
Методи на вътрешнофирмено и междуфирмено ценообразуване
Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие
Методи за оценяване на потреблението на дълготрайни активи
Задача по счетоводство
НСС 1 и МСС1-представяне на ФО
Нетекущи (ДА)
Методи за калкулиране себестойността на продукцията в теорията и практиката на управленското счетоводство
Държавни заеми и държавен дълг
Двойно данъчно облагане и подходи за неговото избягване
Данъчна система. Хипотеза за единствения данък
Съкровището от Рогозен
Данъкоподобни методи, квази данъчни методи
Връзка между риск и доходност
Държавен бюджет. Произход, същност принципи на изграждането и функционирането му
Данъкът в системата на държавните приходи
Счетоводство-тест
Отчитане на дълготрайните материални активи в организациите от публичния сектор
Отчитане формирането на финансовия резултат и разпределението на печалбата
Отчитане на операциите по обслужването на организираните туристи. Ваучери и тяхната обработка
Попоръчков метод. Калкулиране по процеси. Оценяване на незавършеното производство
Счетоводно отчитане на разчетите-принципи и организация на отчитане
Счетоводно отчитане на разходите за основна дейност-промишлена, селскостопанска, строителна и търговска
Тест-счетоводство
Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи
Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени
Отчитане на собствения капитал на бюджетните организации
Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетното предприятие
Счетоводно отчитане на капитала на корпорацията
Счетоводно отчитане на приходите в бюджетното предприятие
Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетното предприятие
Счетоводно отчитане на земите, парковете, инфрактруктурни обекти
Счетоводно отчитане на капитала в бюджетно предприятие
Отчитане на стопанската дейност на бюджетните организации
Счетоводно отчитане на разчетите в бюджетното предприятие
Същност и класификация на стоково-материалните запаси
Подходи за включване на допълнителните разходи в себестойността на продукцията
Отчитане на дългосрочните финансови активи
Счетоводно отчитане и обобщаване на данните от системата на счетоводните сметки
Отчитане на разчетите в бюджетните организации
Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството
Отчитане на разходите и приключване на централния бюджет и местните бюджети в банките
Развитие на българската счетоводна мисъл от началото на 50 те до края на 80-те години на XX век
Отчитане на приписаните приходи, разходи и трансфери
Въведение във финансите и публичните финанси
Анализ на прираста на паричния капитал при разсрочено погасяване на дълг
Инфлация-същност, фактори, последици
Инвестиционна политика на фирмата
Капиталова структура на фирмата
Дългосрочно финансиране с обикновени и привилегировани акции
Банкови кредити и технология на кредитирането
Анализ на риска при капиталово бюджетиране
Банките и парично-кредитната политика в условията на валутен борд
Въведение в публичните финанси
Финансови проблеми при сливания и несъстоятелност на предприятията
Рентабилност и самофинансиране. Коефициент за възвръщаемост
Анализ на риска и възвръщаемостта от онвестиции в реални активи
Счетоводно отчитане на капиталовите резерви
Разходи и себестойност на превозите в транспорта. Фактори и резерви за намаляване на разходите
Финансови операции. Видове. Счетоводно отчитане. Процедурни техники за прилагане на счетоводния модел. Подходи
Структура на обекти на управление и отчитане в бюджетната сфера. Местни и чуждестранни лица
Отчитане на финансовите приходи
Счетоводно отчитане на материалните запаси
Разпределение на непреките разходи между основни и спомагателни центрове
Счетоводен баланс
Краткотрайни финансови активи
Доклад по Финанси
Система от счетоводни сметки. Строеж, структура и съдържание. Сметкоплан-обща характеристика. Принципи на изграждането му. Индивидуален сметкоплан на отделното предприятие
Развитие на българската счетоводна мисъл от началото на 90 те години на миналия век до наши дни
Счетоводен баланс
Счетоводно отчитане на разходите в бюджетното предприятие
Същност, особености и функции на счетоводството
Отчитане на дългосрочните нематериални активи
Техника, форми и организация на счетоводството
Същност, предназначение и характеристика на сметките
Отчитане на краткосрочните финансови активи
Отчитане на приходите в бюджетните организации
Произход и същност на финансите и финансовата наука
Финансови показатели. Финансово планиране и прогнозиране на предприятието
Произход, същност, функции и роля на парите; от пълноценните през декретните до електронните пари
Техника на подоходно облагане на физическите лица
Финансите на предприятието и тяхното информационно осигуряване
Специфични източници на финансиране.Лизинг-същност и видове
Търговски банки. Банката като предприятие. Видове търговски банки. Активни и пасивни банкови операции.Банково посредничество
Счетоводна политика на автомивка
Същност, функции и роля на бюджета. Принципи на съставяне на бюджета
Разходи, приходи и печалба на фирмата
Специфични източници за финансиране на фирмата. Лизинг, факторинг, форфетиране. Конвертируеми облигации и гаранции
Стойност на парите във времето
Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси
Индекси на фондовия пазар
Начини за облагане и техники за събиране на данъка
Начин за събиране на данъци
Актуални теории за паричната политика. Кейнсианска и монетарна концепция за парите
Отчитане на финансови средства
Отчитане на материалните дълготрайни активи
Отчитане на капиталите на предприятието
Система на счетоводните сметки и двойното записване
Същност, предназначение, възникване и развитие на счетоводната отчетност
Потребители на счетоводната информация. Основни положения, принципи и концепции
Предмет, обект и задачи на счетоводството
Отчитане на разчетите
Отчитане на материалните запаси
Проблемът за оценката в счетоводството
Отчитане на последващи разходи за ДМА
Отчитане на разходите
Откриване, водене и приключване на счетоводните сметки. Способ на двойното записване
Отчитане на приходите от продажби
Същност, съдържание, роля и значение на периодичните счетоводни отчети
Счетоводна отчетна система. Същност. Обхват и цели на счетоводството
Счетоводно отчитане на нематериални активи
Разрешаване и договаряне на кредита
Отчитане на резервите
Организация на счетоводството в бюджетно предприятие
Пари, паричен оборот и парични отношения
Техника, форми и организация на счетоводството
ДОГОВАРЯНЕ НА РЗОК С ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ
Проучване на ДМА на предприятието
Източници на финансови средства (капитали) за фирмата. Традиционни източници на финансови средства
Доходи от държавни ценни книжа
Лихвен суап-приложение и техники за управление на лихвения риск
Лизинга като начин за увеличаване активите на фирмата
Макроикономически проекции на платежния баланс
Международни финансови пазари
Курсова задача по Финанси
Доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация
Риск и възвръщаемост
Световната финансова криза 2007-2009
Същност и функции на финансите
Риск и възвръщаемост при инвестиционните решения
Разплащателни банкови операции на търговските банки
Финансово-счетоводни трактовки на промените в пър-ноначалната структура и величина на основния капитал
Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата
Приложение и потребители на счетоводната отчетност у нас на настоящия етап
Правни, данъчни и счетоводни аспекти на непаричните (апортните) вноски
Предмет на счетоводството, обекти
Предмет и метод на счетоводството
Отчитане на разчетите
Решаване на задачата на линейното оптимиране с помощта на Excel
Оценката и калкулацията като елементи на метода на счетоводството
Проблеми при нормативното регламентиране, типовата балансова схема и структурата на счетоводния баланс. Форми на баланса
Отчитане увеличението на ДБА чрез създаване в стопанството
Отчитане придобиването на ДБА чрез покупка, чрез вноски от съдружници или намерени незаприходени при инвентаризация
Отчитане придобиването на ДБА по безвъзмезден начин или замяна
Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на растениевъдната продукция
Отчитане на разходите за селскостопанската дейност и калкулиране себестойността на продукцията
Отчитане на краткосрочните финансови активи и финансови инструменти и предоставени краткосрочни заеми
Отчитане на общопроизводствените и на административните разходи в селскостопанското производство
Същност, предназначение и роля на документирането и инвентаризирането като елементи на счетоводния метод. Счетоводни документи
Оценка и счетоводно отчитане на селскостопанската продукция
Отчитане на собствения капитал
Пищови по икономически контрол
Счетоводен баланс
Трансфер по договорена пазарна цена
Рекламна, комуникационна, ценова и дистрибуционна политика на фирмата. Основна маркетингова стратегия
Влияние на инфлацията върху доходите от социално осигуряване
Методи за определяне на индивидуалните цени. Особености на ценовата политика при пазарни условия
Концепции за ролята на държавните разходи
Казус по корпоративни финанси
Косвените данъци в РБългария
Корпоративни финанси
Курсова работа по корпоративни финанси
Класация на алтернативни инвестиционни проекти
Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети
Елементи на данъка. Начини за облагане с данъци
Българска фондова борса и извършваните в нея операции.Кратка характеристика
Модел за оценка на капиталовите активи
Държавни разходи
Бъдеща и настояща стойност на фирмения капитал
Банковото дело във фокуса на законодателството
Безрисковите ценни книжа като инвестиционни обекти
Косвени данъци
Публично стопанство, публични блага и теорията за колективния избор
Промени в данък добавена стойност (ДДС)
Данък върху дохода на юридическите лица
Финансова система и управление на финансите
Управление на оборотния капитал и краткосрочно финансиране
Финансова стратегия и финансово планиране. Същност и етапи. Обхват на системата от финансови планове. Дългосрочно финансово планиране
Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи
Същност и значение на държавния бюджет (ДБ)
Финансиране с лизинг-характеристика и оценка на ефективността
Произход, същност и еволюция на парите
Стойност на парите във времето и цена на финансовите активи
Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите
Същност на разходите на бюджетите на местните органи на управление
Същност и предмет на публичните финанси
Същност и обхват на финансите и финансовата система
Съставяне на проектобюджета. Парламентално разглеждане и утвърждаване на бюджета. Изпълнение на бюджета.
Същност на финансите и финансовото управление на фирмата
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА БЕЗРИСКОВИТЕ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ С ФИКСИРАН ДОХОД
Статистически техники за оценка на капиталовите инвестиции
Шест стъпков процес в създаването и поддържането на финансовите продукти
Приходна система на местните власти
Цена на активите. Избор на инвестиционни варианти
Същност, обхват и съдържание на системата за социално осигуряване
Сливания и изкупувания на предприятия
Създаване и еволюция на евровалутния пазар
Разплащателни банкови операции
Същност и функция на парите
Теоретични и практически модели за уравновесяване на платежния баланс
Финансови резултати от дейността на фирмата. Печалба. Показатели за оценка на финансовото състояние на търговското дружество
Финансово планиране във фирмата
Интегрален подход към теорията и практиката на корпоративните финанси
Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграция
Капиталово бюджетиране
Механизъм за управление на фондовата борса и за спазване правилата на играта
Инвестиции и инвестиционна политика на фирмата
Банково финансиране на МСП възможностите предлагани от банка ДСК И ПИБ
Отчитане на увеличението на КБА (млади животни и животни за угояване)