Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Случайни величини


Случайни величини 

1. С какво се занимава статистиката

Обект на статистиката са масово проявяващи се явления и процеси в определени териториални и времеви граници. Предмет й е статистична закономерност и тенденция, която се проявява в дадено масово явление за определено време и по определена териториална единица. В този смисъл, статистическото изследване е да задоволи потребностите на статистическата практика. Тя е многоотраслова наука, защото изследва различни обекти - икономически, социални, демографски, природни. Общата теория на статистиката е обединяващо звено, защото осигурява научните основи на статистическото изучаване.

Статистическото изучаване обхваща различни етапи като през всеки един от тях се прилагат различни статистически методи. Обект на всяко статистическото изучаване е някакво масово явление, което се проявява в определени времеви и пространствени граници.

В резултат на статистическото изучаване на икономически и социални факти, явления и процеси се получават статистически величини. Те са конкретни количествени значения на масови явления и процеси за определено време и място. Различни са по съдържание, форма на изразяване и начин на получаване. Статистическите величини биват първични и производни. Първичните се получават в резултат на статистическо наблюдение или групировка и сводка. Затова те са абсолютни величини. Производните статистически величини се получават от първичните или от други производни величини след извършване на необходимите аритметични действия. Такива са относителните и средни величини. Основни видове статистически величини са: абсолютни, относителни и средни

2. Закон за разпределението

Всяка случайна величина се подчинява на определен закон на разпределението. Това е съотношението, което установява връзката между възможните стойности на случайната променлива и съответната вероятност за тяхното появяване. Този закон се основава на връзката между възможните стойности на случайната променлива и вероятността за появяването им. Всяко теоретично разпределение има свой закон за разпределение. Законът за разпределение на дадена случайна величина може да се представи по 3 начина - таблично, графично и чрез функция (аналитично).


Материала е изпратен от: СТАНКА ПЕТРОВА
Изтегли материала