Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Собствен капитал и капиталова адекватност на банките


Собствен капитал и капиталова адекватност на банките


Съотношението м/у СК и привл. ресурси изразява фин. структура на банките. При нефин. организации то-ва отношение е нормално ако е в рамките на 1: 1, 2:1 или 1 : 2, за банките е приб-лизително 1 : 10 или 1 : 15.

СК изпълнява няколко функции:

- защитна ф-я - Ск е външен изразител на стабилността и фин. мощ на една фин. институция.

- оперативна ф-я - прирастта на СК е предпоставка за осигуряване на оптимален растеж на активите и привл. ресурси.

- регулативна ф-я - свързане е с използването на СК в редица фин. съотношения и съпоставки с др. позиции.

Анализа на СК се осъще-ствява в сл. направления:

- анализ на динамиката, прирастта, структурата и източниците за формиране на СК

- анализ на факторите, влияещи в/у капиталовата адекватност

Структурата на банковия к-л се обославя от няколко осн. фактора: състоянието на основния (акционерния) к-л; величината на капит. резер-ви и сумата на неразпреде-лената печалба. Относител-ното тегло на отд. ком-поненти, формиращи СК са различни. Компонента с най-голям дял в СК е основния (акционерния) к-л, той обхваща средно 60-70% от СК. Относителния дял на резервите се оценява средно на около 10-15% , а печалбата се движи м/у 15-20 %. Своеобразен критерии за оценяване оптималността в структурата на СК е дали съществуват възможности той нормално да изпълнява защитната и оперативната си ф-я.

На анализ и оценка подле-жат и начините за увелича-ване на СК. Те могат да бъдат най-общо 2:

1. Заделяне на част от чиста-та печалба за натрупване

2. Допълнителна продажба на банкови активи.

Същност на капит. адекватност и показатели за неиното измелване - при определяне на величината на необходимия за нормал-ната дейност к-л банките на практика застават пред алтернатива да увеличат СК съобразно степентта на нарастване на риска или да влагат ресурсите си в без-рискови или нискорискови активи, без да увеличават к-ла си. Казано по-ясно следва да съществува съответствие м/у състоянието на СК на банката и рисковия порт-фейл на нейната дейност. За измерването на това съответствие се използват сл. показатели:

- степен на покритие на влоговете със СК = СК / обща ∑ на влоговете. Този показател се препоръчва със сл. обосновка - на всяка 1 нарастване на привл. сред-ства за да се осигури финан-сиране на част от активите със стабилен ресурс, трябва да съответства опред. нарастване на СК

- степен на покритие на активите със СК = СК / ∑ на банковите активи. Нормал-ните рамки за този пока-зател са м/у 7 и 9 %.

- степен на покритие на рисковите активи = СК / (кредити + инвестиции в ЦК) - 1/5 или 1/6

- степен на обезпеченост на кредитите със СК = СК / ∑ на отпуснатите кредити.

При оценяване на капит. достатъчност понякога се изхожда от правилото, че текущите загуби следва да се покриват от текущите д-ди и предваритилно заделе-ните резерви, а не от ОК. Най-известна в момента е разработената от Базилския комитет по банков надзор към Междунар. банка за разплащане в Базил през 1988г., известна още като Базилско споразумение за капиталова адекватност на банките. Според Базил 1 капит. база се концентрира като сума от 2 елемента: първичен к-л и допълни-телни капит. резерви. Първичния к-л се образува от сумата на внесения к-л, фонд „Резервен” и др. резерви с общо предназна-чение, образувани за сметка на печалбата след облага-нето и с данъци. Данъко-подобните капит. резерви включват: неразпред. печа-лба; резервите със спец. предназначение, образувани от печалбата след облага-нето и с д-ци; специални провизии формирани преди облагането на печ. с д-ци; резервите от преоценка на активите; сумите на дълго-во/капиталовите инструмен-ти; суми привлечени като подчинен срочен дълг.


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала