Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Собствен капитал и капиталова адекватност на банките


Ст-стта на активите се коригира съобразно рис-ковата им структура ч/з изчисляване на техния претеглен рисков р-р. За тази цел те се групират в няколко рискови гр. безрискови активи; ниско-рискови активи, среднорис-кови активи, високорискови активи

- обща капиталова адекват-ност = (СК / общ рисков компонент на активите) х 100. Според международно приетите стандарти общата капит. адекватност следва да бъде не по-малка от 8%

- адекватност на първичния к-л = (първичен к-л / общ рисков компонент) х 100- не по-малко от 4%

- степен на риск на активите = (общ рисков компонент / сума на активите) х100

- степен на покритие на активите = (СК / сума на активите) х 100. Според нашето законодателство ст-стта на този показател не трябва да бъде по-малка от 6%.

Фактори влияещи в/у капиталовата адекватност - наличието на капиталови съотношения доста по-ниски от изискваните е сериозен проблем пред всяка банка. За да се достигнат и поддържат капиталовите коефициенти в необходимите рамки в повечето случаи се разчита на възможностите за въздействие в/у двете величини, т.е. съчетаване на стремежа към увеличаване на капит. база с редуциране на прет. рисков р-р на активите. Анализите показ-ват че както твърде ниските така и твърде високите ст-сти на капит. коефициенти, не са благоприятно явление. Във втория случай става дума за излишно голяма капит. адекватност. В/у със-тоянието на капит. адекват-ност оказват влияние:

- прираст на СК - при равни др. уславия води да прираст на СК

- рискова структура на активите - оказва обратно-пропор. влияние в/у капит. адекватност.

- прираст на активите - при равни др усл. води до нарастване на кап. адекватност

- рентабилност на активите - по-високата рентабилност води до нарастване на кап. адекватност

- разпред. на печалбата за натрупване и дивиденти - по-високия дял на див. в печалбата води до снижаване на кап. адекватност

- емисия на допълн. банкови акции - води до увелич. на СК а от там и на кап. адекватност

- продажба на дългоср. банкови облигации - нарастването им съдейства за укрепване на кап. адекватност.

- прираст на привл. средства - при всяко нарастване на привл. средства и СК остава неизменен, намалява капит. адекватност.

Нормативна регламентация - идеята за изграждане на ново, второ споразумение за кап. адекватност на банките се заражда през 1999г., което се очаква да влезе в сила през 2006г. То се състои от 3 осн. части:

1. Минимални изисквания за кап. адекватност - вземат се под внимание 3 вида рискове: кредитен, пазарен и оперативен риск.

2. Процес на надзорни проверки - осн. му задача е да способства за осъщест-вяването на активен диалог м/у органите за надзор и банките. Целта е последните да бъдат стимулирани да използват, развиват и усъвършенстват прилагани-те от тях методи за оценя-ване и управление на риска.

3. Пазарна дисциплина - тя изисква от банките публич-но да разкриват информа-ция, която да осигурява достатъчна прозрачност на тяхната дейност. Надзор-ните органи следва да стимулират разкриването и предоставянето на необхо-димата информация на всички пазарни участници и на обществеността като
Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала