Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Собствения капитал


Собствения капитал от своя страна се дели на основен капитал, резерви и финансов резултат.

Основния капитал е капитала, с който дружеството се създава. По счетоводни документи се записва в размера, в който е заявен, независимо от внесената част. Минималния размер на основния капитал, съгласно Търговския закон, е 5000лв. Към момента на съдебната регистрация собствениците внасят по специално открита депозитна с/ка най-малко 3500лв, които представляват 70% от минималния размер на основния капитал (или 70% от сумата решена да се задели за основен капитал). След звършване на съдебната регистрация наличността по депозитната сметка може да се изтегли или да се преведе по новооткритата разплащателна сметка. След подобни операции депозитната с/ка се закрива. Останалите 30% от размера на капитала (1500лв) се внасят в брой и се документират с ПКО или се превеждат също по разплащателната с/ка. Когато се създава акционерно предприятие, формирането на осн. капитал се предшества от от емитиране на акции с неговата левова стойност.

Резервите са заделени суми от печалбата на предприятието, но след данъчното и облагане. В предвид на това те не са обект на новосъздадените предприятия, както и в приключилите предходния отчетен период с отрицателен финансов резултат.

Спред предназнаението си резервитре биват:

-Общи резерви – Те се създават въз основа на нормативен акт. 1/3 от капитала или печалбата се заделя , за да се ползва при състояние на несъстоятелност.

-Други резерви (допълнитени) – създават се по преценка на предприятието и служат като източник за: увеличение и намаление на основния капитал, покриване на загуби, дарения и спонсориране, провеждане на соц. Политика на предприятието, изразена в създаването на допълнителни пенсионни фондове, както и на фондове за изплащане на по голям размер обещетения при времнна нетрудоспособност на персонала.

Финансов резултат може да бъде печалба и загуба. Печалбата е положителния финансов резултат от цялостната дейност на предприятието, за загубата – отрицателния.

  1. При счетоводното отчитане на ОК се използват характерни счетоводни сметки от група 10 „Капитал”: с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация и с/ка 102 Основен капитал, наизискващ регистрация. Изброените сметки са пасивни балансови с/ки. През отчетния период се Кт с увеличенията, а се Дт с намаленията. В края на периода остават с крайно кредитно салдо, което се записва в раздел А, групи 1 и 2 на пасива на баланса.

За отчитане на разчетите със съдружниците по повод заявени дялови вноски, обявени с по-късен срок на внасяне се прилага с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски. Тя е активна балансова разчетна с/ка за вземания. Дт се със заявените дялове, обявени от съдружниците с по-късен срок на внасяне, а се Кт при внасянето им. В края на периода остават с крайно дебитно салдо, което се записва в раздел Б, група 2-ра на актива на баланса. Възможно е и крайното салдо на с/ка 426 да се запише с червен цвят в раздел А, група 1-ва на пасива на баланса. Към сметката се води задължително аналитично отчитане по имена на съдружниците, по видове дялове и по срокове, заявени за внасянето им.

  1. При отчитането на резервите се използват с/ки от група 11 „Капиталови резерви”: с/ка 111 Общи резерви, с/ка 112 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи, с/ка 113 Резерви от последваща оценка на краткотрайни активи, с/ка 114 Резерви от последваща оценка на финансови инструменти, с/ка 115 Резерви от емисия на акции, с/ка 119 Допълнителни резерви. Изброените сметки са пасивни балансови с/ки. През отчетния период се Кт с увеличенията, а се Дт с намаленията. В края на периода остават с крайно кредитно салдо, което се записва в раздел А, групи 1 и 2 на пасива на баланса.


Материала е изпратен от: Йоанна Николаева Цачева
Изтегли материала