stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-05 11:28:28 [path_image] => /ufiles/2/148/153902/specifichni-iztochnici-za-finansirane-na-firmata-lizing-faktoring-forfetirane-konvertiruemi-obligacii-i-garancii-1.png [article_excerpt] => Специфични източници за финансиране на фирмата. Лизинг, факторинг, форфетиране. Конвертируеми облигации и гаранции. Лизинга е наемен договор, при който лизингодателя предоставя на лизингополучателя ползване на ДА за опр. време с/у предварително заплащане на уговорен наем – лизингова вноска. Тя включ [meta_keywords] => специфични,източници,финансиране,фирмата,лизинг,факторинг,форфетиране,конвертируеми,облигации,гаранции [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153902 [title] => Специфични източници за финансиране на фирмата. Лизинг, факторинг, форфетиране. Конвертируеми облигации и гаранции [article_page] => 1 [article_html] =>

Специфични източници за финансиране на фирмата. Лизинг, факторинг, форфетиране. Конвертируеми облигации и гаранции. Лизинга е наемен договор, при който лизингодателя предоставя на лизингополучателя ползване на ДА за опр. време с/у предварително заплащане на уговорен наем – лизингова вноска. Тя включва амортизация за ДА и лихвата за разсрочено плащане. Лизинга е заем в стокова форма. Той е разновидност на кредите и аналог на арендата. Най-широко разпространение имат оперативния и финансовия лизинг. Оперативния лизинг има сл. белези: *по времетраене – обхваща част от ик-ческия живот или срок на годност на ДА.; *прекъсваем – лизингополучателя може да прекъсне договора, да върне ДА преди изтичането на срока; *ДА се води като собственик на лизингодателя; *наемателя отразява вноските като текущи разходи, а ДА се отчита зад балансово.// Белези на финансовия лизинг: *по времетраене договора обхваща по-голяма част от ик-ческия живот на ДА; *договора е непрекъсваем; *амортизациите се начисляват от лизингополучателя, който поема и разходите за издръжка; *наема се отразява от лизингодателя като вземане, а от лизингополучателя като задължение; *след изтичане на срока е възможно удължаване или изкупуване на ДМА.// Изгоди от лизинга: 1)позволява на фирмите с ограничен фин. р-с набавянето на сложна и скъпа техника; 2)лизинга е особено полезен за набавяне на сложна, скъпа и с морално изхабяване техника, която да може да се върне и да се замени с по-нов модел. 3)избягват се неудобствата на банковия кредит – контрол, гарантиране. 4)данъчната защита на амортизациите може да се прехвърли на едната или другата страна. 5)бюджетните организации избягват ограниченията за инвестиции. 6)увеличава се продажбата на стоки ч/з лизинговата форма.// Факторинг – откупуване на бъдещи парични вземания по договор за доставка на стока или услуга с отсрочено плащане от институцията „фактор”. Отсрочено плащане е форма на търговски кредит – продавача е кредитор на купувача на стоката или услугата за времето от доставката до плащането. Продавача се лишава от платежоспособност до размера на капитала в сделката. Той поема риска от несъбираемост на бъдещото вземане. Две са основанията, които купувача трябва да плати – не само стоката, но и добавката над нея. Продавачите в развит финансов пазар търсят възможност да инкасират вземанията преди падежа. Три са страните на факторинга : 1)клиент – продавача на стоката прехвърля правата си на фактор. 2)фактор – институцията специализирана в откупуване на бъдещи парични вземания, от доставки с отложени вземания; 3) длъжник – в договора е клиент по факторинга.// Форфетиране – покупко–продажба на вземания материализирани в търговки ЦК, трати, менителници, запис на заповед и др.// Конвертируеми облигации – притежават всички качества на обикновените облигации, но дават право на притежателите й да ги заменят с/у опр. бр. обикн. акции по фиксирана цена, наречена конверсионна цена.// Гаранции – право на закупуване на опр. бр. акции по фиксирана цена до определена от емитента дата. Гаранциите се пускат в пакети с облигации или привилегировани акции. Понякога те се емитират самостоятелно, като премия за ръководния персонал на фирмата. Гаранциите не се заплащат отделно. Заплащат се акциите купени с гаранции. Цената на гаранцията се определя като разликата м/у пазарната и фиксирана цена обикновена акция се умножи по бр. на акциите, които могат да се купят с гаранция. // ЦГ= К(ПЦ – ФЦ) , ЦГ – цена на гаранцията , К – бр. на акциите, ПЦ – пазарна цена, ФЦ – фиксирана цена.
[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 1 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153902/specifichni-iztochnici-za-finansirane-na-firmata-lizing-faktoring-forfetirane-konvertiruemi-obligacii-i-garancii-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153902/specifichni-iztochnici-za-finansirane-na-firmata-lizing-faktoring-forfetirane-konvertiruemi-obligacii-i-garancii-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Кольо Любомиров [user_id] => 18 )