Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Способ на балансовото обобщаване


Способ на Балансовото Обобщаване

/БО /

1. Обща характеристика на методологията на счетоводството и елементи:

- документиране, всяка стопанска операция се документира

- инвентаризиране, проверка на наличното състояние

- оценяване

- калкулиране, способ за оценяване на частите за да се получи стойностен израз на цялото

- счетоводни сметки и двойно записване

- балансово обобщаване

- сводка на отчетните данни


2. Същност и форма на балансовото обобщаване – способ, чрез който се съпоставят активите и пасивите на предприятието, между тях съществува стойностно равенство.

2.1 технически начин за изразяване на метода на БО е изготвяне на счетоводен баланс

2.2 счетоводният баланс е таблица с определена форма и съдържание за групиране и отразяване в стойност имуществото на предприятието в определен момент (31 декември)

2.3 части на счетоводния баланс – две независими една от друга части:

- балансова част: Активи и Пасиви

- задбалансова част: Условни Активи и Условни Пасиви


3. Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Балансови схеми:

3.1 балансова статия (перо) – най-малката част на всеки счетоводен баланс, има 2 части: наименование и сума

3.2 балансова група –няколко балансови статии обединени на дадена основа

3.3 балансови раздели – няколко обединени групи

3.4 подреждане на активите и пасивите по степени на същественост

3.5 отрицателни величини в счетоводния баланс:

- за Актива: “-“ търговска репутация

- за Пасива :изнесен капитал, изкупени собствени акции, непокрита загуба и загуба от текущата година

3.6 обозначение на структурните елементи в счетоводния баланс:

- раздел: А, Б, В

- група: І, ІІ, ІІІ, ІV

- статия: 1, 2, 3, 4, 5


4. Типова Балансова схема съгласно Закона за Счетоводство /ЗС/ и нормативните документи


5.Видове баланси:

5.1 в зависимост от времето на съставяне:


Материала е изпратен от: Ганка Колева
Изтегли материала