Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Способи за измерване на влиянието на факторите при детерминирания анализ


Способи за измерване на влиянието на факторите при детерминирания анализ: Един от най-важните методологически въпроси в анализа е определянето на величината на влиянието на факторите в/у изменението на резултативния показател.За целта се използват следните по-важни способи-верижното заместване на абсолютните разлики, на относителните разлики, индексен и др.Най-универсален от посочените е способът на верижните замествания.Той се използва за изчесляване на влиянието на факторите при всички видове детерминирани факторни модели-адитивни,мултипликативни,кратни и смесени.Същността на този способ се състои в последователната замяна на базисната величина на всеки един от факторите с неговата фактическа величина, при което всички останали фактори се приемат за неизменими.По този начин по време на изчисленията се определят редица условни величини на резултативния показател.Основните принципи, които следва да се спазват при използването на този способ, са следните: 1.Първо се определя влиянието на количествените фактори, а след това на качествените.Ако има няколко количествени и качествени фактори, първо се определя влиянието на факторите от първо равнище на подчинение,а след това на факторите с по-ниско равнище. 2.Изчисленията представляват последователна замяна на базисното значение на отделните фактори с фактическата им величина.Резултатът от всяко получено пресмятане се съпоставя с предходния.По този начен се установява и влиянието на съответните фактори.

Следователно прилагането на способа на верижните замествания изисква познаване на взаимовръзката на факторите, тяхната съподчиненост, както и умението правилно да се класифицират и систематизират.Факторният модел на влиянието на структорния фактор в/у прираста на резултативния показател може да бъде записан по следния начин: Пр пр=∑(К . Стр . Ц)

В процеса на анализа е необходимо да се елиминира въздействието на всички фактори с изключение на структората на продукцията.За целта се сравняват следните показатели:

Пр пр Іусл=∑(К1 . Стр0 . Ц0)

Пр пр ІІусл=∑(К1 . Стр1 . Ц0)

Способът на абсолютните разлики е една от модификациите на елиминирането.Както при способа на елиминирането,той се прилага за изчисляване влиянието на факторите в/у прираста на резултативния показател в детерминирания анализ,но само при мултипликативните и смесените модели от типа у=с(а-в) Прилагането на този способ е особенно ефективно, когато изходните данни вече съдържат абсолютните отклоненияна факторите.При неговото използване величината на влиянието на факторите се определя, като се умножи абсолютния прираст на изследвания фактор по базисната величина на факторите, на които не е намерено още влиянието, по фактическата величина на факторите, на които влиянието е вече намерено.Способът на относителните разлики се прилага за измерване влиянието на факторите в/у изменението на резултативния показател само при мултипликативните модели и комбинираните модели от вида: у=(а-в)с Той е значително по-прост от верижните замествания, което при определени обстоятелства го прави много ефективен.

Разгледаните способи за измерване влиянието на факторите при детерминирания анализ се х-рат със следните общи черти: 1.Всеки факторен модел е формиран ч/з система само от тези фактори, които е възможно да бъдат обединени в него.Дължината на непрекъснатата верига от преки връзки служи като ограничител на този модел. 2.Възприетия подход не позволява да се изследва влиянието на онези фактори, които не са обединени във факторния модел. Това води до абстрахиране от действията на другите фактори, а всички изменения на резултативния показател се прехвърлят изцяло в/у факторите, включени в модела. 3.Детерминираният анализ може да се извършва за единичен обект в отсъствието на съвкупност от наблюдения.


Материала е изпратен от: Станка Трифонова
Изтегли материала