Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Способи за откриване и отстраняване на грешки при счетоводните записвания


Способи за откриване и отстраняване на грешки при сч.записвания

1.Сч.грешки могат да се систематизират в 3 групи

-при съставяне и обработване на сч.документи-неточности при записване на цифрите,аритметични грешки,неправилно отразяване на данните в отделните реквизити и други.

-при текущото отчитане-неправилно определена кореспонденция на с-ките,незаписани или неправилно отразени суми в някои от сч.регистри,повторно извършени сч.записвания за една и съща стоп.операция,пропуснати сч.статии за реално извършени стоп.операции и др.

-при годишното сч.приключване-неправилно отразяване на резултатите от годишната инвентаризация на активите и пасивите,неточности при приключването на синтетичните и аналитичните с-ки.

2.Допуснатите сч.грешки се откриват чрез различни способи:

-чрез използване на ОВ-и.Липсата на равенство м/у сбора на деб. и кр.обороти с този в регистъра на хронол.записвания означава,че записаната сума в регистъра за синт.отчитане е различна от действителната

-сравняване на данните от регисъра за синт.отчитане с тези от регистрите за анал.отчитане.Сумата на оборотите на анал.с-ки трябва да бъде равна на сумата на оборота на синт.с-ка

-повторни проверки за установяване на неправилна кореспонденция на с-ките,неточни суми по сч.статии

3.Способи за коригиране на допуснати грешки-в първичните документи не се допускат поправки и добавки.Според чл.10 от ЗСч погрешно съставените сч.документи се анулират и се съставят нови

-коректурен способ-прилага се,когато грешката е открита през текущата годинаи засяга само 1 регистър и нейното отстраняване не изискма изменение на кореспонденцията на с-ките.Сгрешеният текст се зачерква и над него се записва вярното,като се отбелязва кое лице е извършило попправката и датата й.Може да се използват и забелващи коректори и в/у забеленото да се пише.

-допълнителна сч.статия-прилага се,когато стоп.операция е записана по кореспондиращите с-ки с по-малки суми от действителните и кореспонденцията на с-ката е правилна.За отстраняване на грешката се съставя още една сч.статия със същата кореспонденция по с-ките само за разликата до вярната сума

-сторнировъчен способ-прилага се,когато по необходимост се налага да се анулира частично или напълно грешно записване като например

  • За дадена стоп.операция е определена неправилна кореспонденция на с-ките-отстраняване на грешката(1)

  • Някои стоп.операции са неправилно осчетоводени 2 пъти(2)

  • Стоп.операция е записана по кореспондиращите с-кис по-големи суми от действителните и кореспонденцията по с-ките е правилна(3)

Този способ се прилага в 2 варианта-червено сторно и черно сторно

(1)За отстраняване на грешка чрез червено сторно се съставя сч.статия със същата кореспонденция на с-ките,но с отрицателни числа.След това се съставя нова сч.статия с вярна кореспонденция на с-ките

При черното сторно се съставя обратна сч.статия на сгрешената и след това се съставя нова

(2)За отстраняване на грешката чрез червено сторно се съставя сч.статия със същата кореспонденция на с-ките,но чрез използване на отриц.числа

При черното сторно се съставя една обратна сч.статия

(3)Чрез червено сторно грешката се премахва отново със сч.статия,която има същата кореспонденция на с-ките с разликата в отриц.числа до вярната сума

При черното сторно се съставя обратна сч.статия с разликата до вярната сума

През текущия период могат да бъдат открити допуснати грешк при изготвянето на фин.отчети за един или повече предходни отчетни периоди поради неправилното тълкуване на факти,погрешно прилагане на сч.политика.Ако те са от голяма значимост,фин.отчети за един или повече предходни периода вече не могат да се приемат за надеждни към датата на тяхното публикуване.В СС8”Нетни печалби или загуби за периода,фундаментални грешки и промени в сч.политика”са описани 2 възможни подхода за коригиране –препоръчителен и алтернативен.В МСС8”Сч. Политика,промени в приблизителни сч.оценки и грешки”е предвиден само препоръчителния подход.


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала