Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Сравнение между 5 национални и 5 международни счетоводни стандарта


Сравнение между 5 национални и 5 международни счетоводни стандарта

Увод

Прилагането на международни счетоводни стандарти в страната е отклик на необходимостта от повишаване на прозрачността на финансовата информация, която се оповестява от предприятията.

За малките и средни предприятия у нас бяха оформени и публикувани национални счетоводни стандарти, които да улеснят тези предприятия /изрично посочени в Закона за счетоводството/ при оповестяване на счетоводната информация във финансовите отчети. До голяма степен, тези стандарти са хармонизирани с международните, но все пак съществуват и разлики, предвид дейността и обхвата на дейността на малките и средни предприятия. Също така, трябва да се посочи, че от началото на 2008 г, има и редица промени в националните стандарти, като тези промени ги доближават до МСФО.

В разработката ще се направи кратко сравнение между пет избрани национални и международни стандарти, като се посочат и измененията от началото на 2008 г.

1. Сравнение между СС 22 Отчитане на бизнескомбинации и МСС 3 Отчитане на бизнес комбинации

Измененията в СС 22 от началото на 2008 г са:

- В т. 2:

а) в определението "Дата на придобиване" думите "собствеността или" се заличават;
б) определенията "Предприятие майка", "Дъщерно предприятие" и "Малцинствено участие" се отменят;

в) накрая се създават определения "Предприятие майка", "Дъщерно предприятие" и "Малцинствено участие":

"Предприятие майка", "Дъщерно предприятие" и "Малцинствено участие" за целите на този стандарт са тези по смисъла на СС 27-Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия."
- Точка 3.2 се изменя така:


Материала е изпратен от: Георги Петров
Изтегли материала