stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 02:07:32 [path_image] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1.png [article_excerpt] => Сравнение между 5 национални и 5 международни счетоводни стандарта Увод Прилагането на международни счетоводни стандарти в страната е отклик на необходимостта от повишаване на прозрачността на финансовата информация, която се оповестява от предприятията. За малките и средни предприятия у нас бяха оф [meta_keywords] => сравнение,между,национални,международни,счетоводни,стандарта,увод,прилагането,международни,счетоводни [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153596 [title] => Сравнение между 5 национални и 5 международни счетоводни стандарта [article_page] => 2 [article_html] =>

"3.2. Придобиване, при което придобитото предприятие запазва юридическата си самостоятелност, т.е. придобиване, при което придобиващото предприятие се явява предприятие майка по отношение на придобитото (дъщерно предприятие), се отчита във финансовите отчети на предприятието майка, както следва:
а) в индивидуалния финансов отчет:

Придобиването се отчита като инвестиция в дъщерно предприятие съгласно СС 27-Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия. Себестойността на инвестицията се определя на базата на свързаните с придобиването разходи, посочени в настоящия стандарт.
б) в консолидирания финансов отчет:

В консолидирания счетоводен баланс се включват разграничимите активи и пасиви на дъщерното предприятие, като балансовите им стойности се определят въз основа на справедливите им стойности към датата на придобиването. Разликата между първоначалната стойност на придобиването (себестойността на инвестицията в дъщерното предприятие) и дела на предприятието майка в справедливата стойност на нетните активи (разграничимите активи, намалени с разграничимите пасиви) на дъщерното предприятие към датата на придобиването се отчита като положителна или отрицателна репутация по реда на този стандарт.

Малцинственото участие в нетните активи на дъщерното предприятие към датата на консолидирания финансов отчет включва:

-малцинственото участие към датата на придобиване, определено въз основа на дела на малцинственото участие в справедливата стойност на нетните активи на дъщерното предприятие, и

-дела на малцинственото участие в изменението в собствения капитал на дъщерното предприятие, от датата на придобиване до датата на съответния консолидиран финансов отчет.

Стандарта, които третира бизнес комбинациите е МСФО 3, в който се оповестяват основните моменти, свързани с отчитането на бизнес комбинациите, в това число и:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 12 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Георги Петров [user_id] => 17741 )