stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 02:07:32 [path_image] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1.png [article_excerpt] => Сравнение между 5 национални и 5 международни счетоводни стандарта Увод Прилагането на международни счетоводни стандарти в страната е отклик на необходимостта от повишаване на прозрачността на финансовата информация, която се оповестява от предприятията. За малките и средни предприятия у нас бяха оф [meta_keywords] => сравнение,между,национални,международни,счетоводни,стандарта,увод,прилагането,международни,счетоводни [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153596 [title] => Сравнение между 5 национални и 5 международни счетоводни стандарта [article_page] => 3 [article_html] =>

(а) методът на отчитане на бизнес комбинации;

(б) първоначалната оценка на придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения в бизнес комбинация;

(в) признаването на пасиви за прекратяване или свиване на дейността на придобивания;

(г) третирането на всяко превишение на дела на придобиващия в справедливите стойности на разграничимите нетни активи, придобити в бизнес комбинация над цената на придобиване на комбинацията; и

(д) отчитането на репутацията и нематериалните активи, придобити в бизнес комбинация.

Основното в стандарта е, че изисква всички бизнес комбинации, попадащи в неговия обхват, да бъдат отчитани по метода на покупката и да бъде

идентифициран придобиващият за всяка бизнес комбинация в обхвата на този МСФО. Придобиващият е комбиниращата се стопанска единица, която получава контрол над другите комбиниращи се стопански единици или бизнеси.

Следва да се посочи, че този стандарт не се прилага за:

(а) бизнес комбинации, в които отделни предприятия или бизнеси биват обединени, за да се сформира съвместно предприятие;

(б) бизнес комбинации, обхващащи предприятия или бизнеси под общ контрол;

(в) бизнес комбинации, обхващащи едно или повече взаимни предприятия;

(г) бизнес комбинации, в които отделни предприятия или дейности биват обединени, за да се сформира отчетна единица по силата на договор, без да получават дял от собствеността (например бизнес комбинации, в които отделни предприятия се обединяват единствено по силата на договор, за да сформират корпорация с двойно листване).

Според стандарта, бизнес комбинация е обединяването на отделни предприятия или дейности в една отчетна единица. Резултатът от почти всички бизнес комбинации е, че едно предприятие - наречено "придобиващият" получава контрол над един или повече дейности - наречен "придобивания". За разлика от СС, ако предприятие добие контрол над едно или повече предприятия, които не са бизнеси, обединяването на тези предприятия не представлява бизнес комбинация. Когато предприятие придобие група активи или нетни активи, които не представляват бизнес, то следва да разпредели цената на придобиване на групата между отделните разграничими активи и пасиви в групата на база на техните справедливи стойности към датата на придобиване.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 12 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Георги Петров [user_id] => 17741 )