Събота, 24- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Сравнителни икономически системи

Сравнителни икономически системи

Теоритични основи на сравнителното изучаване на пазарните системи (модели)


1. Същност , елементи , възки и характеристики на икономическата система

Критерии за класификация на икономическите системи дихотомен подход.

Либерален англосаксонски и регулиран (координиран ) пазарен модел


2. Икономически критерии за сравнително изучаване на пазарните модели.

а) ресурсна обезпеченост и национална (регионална) производствена функция

- секторна структура на икномиката и равнище на отвореност ;

б) права на собственост частен и държавен сектор в икономиката

- фирмена структура на частния сектор и нейните характеристики;

- държавен сектор ричини , поява , тенденции;

в) информационно обезпечаване и регулиране на икономиката пазарно и непазарно

- формално и неформално непазарно регулиране;

- икономическа политика и влиянието в/у пазарното развитие тадиционни и специфични инструменти;

г) разпределение и преразпределение на обществения продукт пазарно и непазарно разпределение

- политика на доходи и ролята за постигане на баланс м/у икономическата ефективност и социалната справедливост на разпределение;

- криви на Лоренц и коефициент на Джини;

д) динамизъм на моделите национални и глобални индекси за икономически сравнения.

- силни и слаби страни на модела

3. Неикономически критерии и ролята им за икономическите ставнения

а ) политически фактор политически модел и връзката му с икономическия

- политическо и административно управение;

- позитивни и негативни политически ефекти ;

б ) социален фактор социални поведенчески характеристики на нациите и влиянието им в/у икономическите резултати


- социална организация ;

- социлна структура

- властово разстояние;

- джендърна полово-социална характеристика ;

- равнище степен на тревожност на нациите ;

- времева ориентация на нацията ;

- национална индентичност на нациите

в) културен фактор връзка и влияние м/у икономика и култура

г) исторически фактор - еволюционно и революционно историческо развитие и влиянието им в/у икономическите резултати ;


  1. За всеки изследовател , най-важното е да си изчсни обема информация за сравнение .

Определение за икономическа система - съвкупност от механизми и институции, чрез които субективният фактор реализира универсаните макроикономически цели на развитие и възпроизвежда условията за устойчиво икономическо развитие .


Ако разгледаме иконмическата система като механизъм правила , принципи и обществени норми , регулиращи икономическите взаимоотношения в обществото. Всяка икономическа система е развила задължително два вида икономически механизми

  • първата наричаме пазарна - в една пазарна икономическа система , те са преобладаващи и регулират основните отнишения;


Материала е изпратен от: Милен Димчев
Изтегли материала