Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Статистически изследвания (СИ)


Статистически изследвания (СИ)

  1. Същност - СИ е съвкупност от методи, операции и форми, чрез които се получава количествена характеристика на дадено масово явление за определено време и място т.е.СИ представлява общност от дейности по планирането, организацията и провеждането на изучаване на масово явление, проявяващо се като съвкупност.

Чрез СИ се събират, обобщават и анализират данни за признаците на единиците в съвкупностите, за да се получат обобщени числови характеристики, необходими за тяхното опознаване и управление.

  1. Функции на СИ.

1.Функция от описателен характер-при нея информацията, получена при СИ служи за описание на състоянието или функционирането на дадено явление или процес към определен период или момент от времето т.е. събраната информация описва състоянието,свойствата,закономерностите на изследваното масово явление за определено място и време.Тази функция се осъществява чрез описателния (ситуационен) анализ.

2.Функция от обяснителен характер-при нея информацията, получена при СИ служи за описание на състоянието или функционирането на дадено явление или процес т.е. чрез нея се стига до основните фактори и причини довели до конкретното състояние,структура,степен на развитие на изследваното масово явление.Тази функция се осъществява чрез диагностичния анализ.

3.Функция от прогностичен характер-при нея информацията, получена при СИ служи за прогнозиране на бъдещето поведение на дадено масово явление въз основа на доказани факторни връзки и влияния т.е. чрез нея на базата на изследването на миналото развитие,на настоящото състояние,както и на основните фактори и причини действащи върху това масово явление се правят краткосрочни и дългосрочни прогнози за неговото бъдещо развитие.Тази функция се осъществява чрез прогностичния анализ.

4.Функция от оптимизиращ характер-при нея информацията, получена при СИ служи за избор на възможен оптимален вариант за въздействие върху дадено масово явление за да се постигне желаното състояние или поведение на това явление т.е. означава изследователя да предложи на възложителя методите и средствата,чрез които да стимулира действието на факторите и причините с положително влияние и да ограничава влиянието на тези с отрицателно въздействие.Тази функция се осъществява чрез оптимизиращия анализ.

5.Функция от законоустановяващ характер-при нея информацията, получена при СИ служи за извеждане на определени зависимости-закономерности, които имат общовалиден характер и в основни линии определят състоянието и развитието на дадено явление, независимо от времето и територията т.е. означава да се получат нови теоретични знания за свойствата и закономерностите на изследваното масово явление,с които да се допълни теорията за него.

ІІІ.Планиране и организация на СИ.

1.Обща постановка - СИ е технологичен процес,което означава,че дейностите,които то включва следват последователно в тяхната взаимна връзка и зависимост.Тези дейности се разпределят в следните 3 етапа:

А)Първи етап - Подготвителен етап;

Б)Втори етап - Пробен етап;

В)Трети етап - Етап на самото провеждане на СИ.:

2. І етап-Подготвителен етап - включва:

  • Теоретико - методологическа подготовка на изследването.Тя включва:

А)Цел на СИ - дефинира се въз основа на възникналата потребност от конкретна информация за изследвания обект с оглед ефективното управление.Тя се определя от възложителя и е пряко свързана с решаването на възникналия проблем,събитие и т.н.Много е важно целта да е формулирана точно и ясно.


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала