Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Статистически техники за оценка на капиталовите инвестиции


Статистически техники за оценка на капиталовите инвестиции


Техниките се групират в статични и динамични. Статичните не отчитат промяната на ст-стта на парите в времето(срокът на откупуване и ср.норма на дохода). Динамичните техники отчитат влиянието на времето в/у пар. Постапления (нетна настояща ст-ст и

вътр.норма на възвращаемост).Индекс на рентабилността. Нетната наст. ст-ст-срок на изплащане(откупуване)на инвестициите:измерва се с точният п/д от търсенето необходимо за пълното възтановяване на първоначалните р/ди от входящите операт. пар. потоци. При проект с анюитетни пар. потоци (= сумата пар. потоци), п/дът на откупуване се намира като отнош. м/у ст/тта на първонач. р/ди и анюитетния пар. поток. При проекти се неанюитират пар. потоци последните се сумират последователно од възстановяване на първонач. инвест. р/ди. Критерии за вземане на инвестиц. срок с педварително опр. приемлив срок за изплащане на инвестицията. Приемане – отхвърляне: ако срока на изплащане е по кратък от max приемливия, проектът се одобрява. Най – добър проект е този, к` се изплаща в най – кратък срок. “+” страни на тази техника не съществуват трудности при изчисленията и приложението му; отчитат се пар. потоци, а не сч. печалба; с избор на инвестиции с най – кратък срок на изплащане се загатва за различната ст/ст на парите във времето и риска, съпроваждат инвестициите. По дългоср. Инвестиции са и по рискиви. Недостатъци: срока на изплащане не е универсален м/д, прилагането му е в комбинация с др. техники (не се отчита промяната на ст/та във времето); пълно игнориране на рентабилността на проектите(не се отчитат пар. потоци, к` възн. след изплащане на първонач. р/ди на инвестициите).

Вътр. норма на възвръщаемост – ср. норма на дохода: ср. год. нетни д/ди се сравняват с осреднената отчетна ст/ст на инвестициите. Изчисляването на ср. норма на д/да става като отнош. м/у ср. год. д/ди и ½ от 1вонач. ст/ст на инвестициите. Нетните д/ди се намират като разлика м/у п/дите и р/дите на проекта, в т.ч. и начислените д/ци и амортизация. Ср. год. д/ди се намират като сума на год. д/ди на инвестициите и делим на бр. на год. Ср. отч. ст/ст на инвестициите при линейна амортизация се намира като 1вонач. р/ди се разделя на 2. Полученият резултат се сравнява с фирмена изискуема норма на възвръщаемост.

Предимство: лесен и удобен за използване. Недостиг: трудно приложим в усл/ята на по – динамична паз. среда: не се отчита промяната на ст/стта на парите във времето; не се взима под внимание постъпленията; използва се сч. печалба вместо пар. потоци; не се отчита алтернат. цена на к/ла; не се отчитат и амотизац. отчисления.
Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала