Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Статистика на работната сила


СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТОЧовешкият фактор е сред основните фактори за нормалното функциониране на икономическата система. За това идва и необходимостта от статистическо изучаване на населението, което има за задача разработването на показатели – броя и състава, естестве-ното и механичното движение на населението.

1) Брой и състав на населението – изучават се по два начина: чрез преброяване или въз основа на текуща регионализация.

а) Преброяване на населението – съвкупност от операции по събиране, групиране и публикуване на демографски, икономически и социални данни, отнасящи се за всички жители на определена територия. Работата по преброяването започва с издаването на съответен нормативен документ (постановление на МС, а сега от Закон на НС).

Характеристики на преброяването:

- едномоментност – сведенията се отнасят за строго определен момент;

- единна територия – данните се отнасят за определена територия;

- единство на програмата – единство на методологията и документация на изследването;

- универсалност – отнася се за всички лица на територията;

- пряко получаване на сведенията – данните се събират чрез пряк контакт на преброявания с преброителя;

- строга централизация – централно методологично ръководство в съчетание с практическо участие на местните държавни органи;

- периодичност – десетгодишна периодичност.

Категории население:

1. Налично население – в критичния момент живее на територията на дадено населено място. Различава се от физически наличното население. Към наличното население се включва и населението на дадено населено място, което в критичния момент е на място където не може да бъде преброено.

- случайно отсъстващи – лицата от наличното население, които в момента на преброяването са извън жилището си. Тук се включват и тези, които са на място, където не могат да бъдат преброени.

- случайно присъстващи – лица от наличното население, които в критичния момент са в други жилища на същото населено място.

2. Постоянно население – население, което обикновено живее, нощува, в дадено населено място. Определя се в зависимост от: преживяното време от лицата в населеното място и причината за присъствие.

- временно отсъстващи – постоянно население, което в критичния момент отсъства по-малко от определеното време или причината за неговото отсъствие позволява да се счита за временно отсъстващ.

- временно живеещи – постоянно население на други населени места, което в момента на преброяването се намира в дадено населено място и са преживели в него по-малко от предвиденото време или причината за присъствие се смята за временно живеене.

3. Юридическо население – население, записано в регистрите на населеното място. Преброяването става по предварително съставен организационен план, включващ операциите, които ще се извършват преди и след регистрацията, разпределени по дати необходимите хора за извършване на операциите, средствата за извършването им.

Броя на населението по текуща регистрация – ежегодно по данни от преброяване и текуща регистрация – населението се изчислява по следната формула:Stx – население в следващия момент

Sto – население по преброяване в предходния момент

N – родени

M – починали

K – салдо между емигрирали в и извън страната

Два аспекта за изучаване на броя на населението:

- демографски – пол, възраст, семейно положение;

- социално-икономически състав – структура по занятие, професия, заетост, образование.


Материала е изпратен от: Павлина Ангелова
Изтегли материала