Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Стойност на парите във времето


СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

Парите, вложени по подходящ начин са капитал, защото носят още пари след време, т.е. нарастват с изтичане на времето, за което са вложени.

Парите, вложени като капитал, променят стойността си във времето в резултат на действието на следните фактори:

- доходоносността (възвръщаемостта) на капитала, т.е. на парите, вложени по подходящ начин;

- инфлацията, която води до обезценяване на парите в течение на времето;

- рискът, свързан с получаването в бъдеще на дохода от вложените пари.

5.1. Бъдеща стойност на парите

Бъдещата стойност на парите е стойността на сега вложения капитал след определен брой периоди от време. Този параметър на парите се определя с цел да се оцени нарастването на капитала във времето за всеки конкретен случай на влагането му и да се прецени, дали си струва извършването на инвестицията.

Определянето на бъдещата стойност на парите се използва и при сравняване на приходите от привлечени назаем средства с разходите по заема.

За определянето на бъдещата стойност на парите е необходимо да са известни:

- сумата на вложените в момента пари (размерът на вложения капитал);

- годишната норма на доходност на капитала (нормата на нарастване на капитала);

- продължителността на периода в години, през който ще бъде вложен (инвестиран) капиталът.

При определянето на бъдещата стойност на парите се търси на колко ще възлезе стойността на сега вложения капитал след n на брой периоди (години), по формулата:


БС = Кn = Ко х (1 + r)n


където:

БС = Кn - бъдещата стойност на сега инвестирания капитал (стойността на капитала след n на брой години);

Ко - стойността на сега вложения капитал (при n = 0);

r - годишният процент (норма) на нарастване на вложения капитал, разделен на 100;

n - броят на годините, през които ще бъде инвестиран капиталът при тези условия на доходност;

(1 + r)n - сложният лихвен фактор, с който се умножава стойността на първоначално вложения капитал.

5.2. Сложна лихва

Формулата за намиране на бъдещата стойност на първоначално вложения капитал е формулата за сложна лихва, или лихва с натрупване.

Сложната лихва означава, че лихва се начислява за всеки период не само върху първоначално вложения капитал, а и върху начислените лихви за предходните периоди, т.е. начислява се лихва върху лихвата.

В горната формула това правило се изразява от степенуването на сложния лихвен фактор на броя на годините, за които е вложен капиталът.

Пример:

Да се определи бъдещата стойност на вложения за три години капитал от 1000 лв. при норма на доходност 4% годишно.

Решение:

БС = К3 = 1000 х (1 +0.04)3 = 1000 х 1.1249 = 1125 лв.


Материала е изпратен от: Кольо Любомиров
Изтегли материала