Сряда, 12- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Стратегия на фирмата. Същност на стратегическото управление


Стратегия на фирмата. Същност на стратегическото управление.

Понятието стратегия има древно гръцки произход и означава означава изкуството да се водят военни действия. Това понятие и днес не е загубило своето значение във военното дело,стратегията е такава дейност, която обезпечава подготовката и воденето на военни действия с цел постигане на военен успех.

От 60 -те години на миналия век това понятие навлезе в употребата и в другите управленски сфери като държавно управление, местно управление и управлението на бизнесорганизациите. В литературата изобилстват най-различни определилия за същността на понятието стратегия и стратегическо управление на фирмите -едни автори свързат стратегията като план за действие, други смятат, че това е съвкупност от правила и подходи за вземане на решения, трети разглеждат стратегията като програма, която е насочена за постигане на дългосрочни цели на фирмата. За нас е важно да приемем някакво работно определение и да го приложим в практиката Според Алфред Чандлер в неговата книга "Стратегия и структура" стратегията се определя като " Формулиране на основните дългосрочни цели и задачи на предприятието, съгласуване на последователни действия, а също и разпределениет на ресурсите, необходими за постигане на тези цели.

Стратегията определя посоката на развитие, т.е целта и мисията на фирмата; мотивиране поведението на работниците; правилно насочване на инвестициите. Статегията се разработва и на най-високо равнище на управление, но също и от долу нагоре; Стратегия е стил на управление, ориентиран към адаптиране на организацията към организацията към предстоящите промени в околната среда.

Стратегическото управление е процес на управление на връзките на фирмата със заобикалящата я среда.

Стратегическа позиция: Всяка фирма заема определена стратегическа позиция. Тя зависи: от вътрешни и външни промени Вътрешната промяна е конкурентната способност на фирмите. Външната промяна е фазите от жизнения цикъл на продукта /услугите/. Важно значение имат инсрументариума за определянето на конкурентната способност на самата фирма и фазата на жизнения цикъл на продукта. Конкурентната способност вкл. запазена марка; право да се използва патентована технология; качествена продукция - разходите за производство на стока;Система за продажба на стоките; дизайн и др. Конкурентната способност води до:разширяване на пазарния дял; увеличаване обема на производството; увелечаване на печалбата; увеличаване на конкурентната способност.Конкурентен профил /схеми от лекц.

Видове стратегии на фирмата: съсредоточава се предимно в: правилен избор на производствена програма; възприемане на подходящи форми на развитие; географско разширяване на дейността. Изборът на производствена програма противопоставя две алтернативи: специализация; диверсификация / в първия случай фирмата остава в своя отрасъл във втория случай - излиза от своята дейност. Развитието на фирмата се осъществява за сметка на вътрешен растеж, т.е. финансират капиталовите вложения със собствени средства или външно нарастване като изкупуват част или вснчкиакции на други фирми. Географско разширение е свързано със стремеж фирмата да излезе от своите традиционни пазари, като се стреми да бъдат: А. Стратегия на растеж -общо развитие. Б. Проблемно ориентирани стратегии- обхващат основните функционални области в управлението: пазарна /маркетингова/; организационна; инветиционна; кадрова; иновационна; производствена;социална.

Видове иновационни стратегии: Водачество- разработване и внедряване на нововъведения /уникални/ в по-малки маркетингови сегменти. ; Усъвършенствуване - копиране, адаптиране към пазарните условия. Според


Материала е изпратен от: Кирилка Георгиева
Изтегли материала