Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Стратегия на сътрудничество-стратегически алианси


СТРАТЕГИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО - СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ


1. Същност - стратегическите алианси са съглашения за сътрудничество надхвърлящо рамките на обикновените договори между две фирми но не стигащо до сливане на фирмите или до създаване на юридически самостоятелно съвместно предприятие. При алианса всяка от фирмите партньори запазва своята независимост. При стратегическите алианси партньорите ефективно взаимодействат в относително продължителен период от време, като координират реакцията си на технологични и конкурентни новости на промени на пазарната ситуация, на промени в собствените приоритети. Смисъла на участието в стратегическия алианс е че всяка от фирмите придобива по този начин ресурси и възможности, които не може да придобие по друг начин.


2. Най често срещани сфери на сътрудничество при стратегическите алианси - осъществяване на НИРД и създаване на нови продукти и нови технологии; съвместно организиране на продажби, подпомагане навлизането на нови пазари чрез съвместни маркетингови проекти; съвместна дейност с цел получаване на икономии от мащаба в производството и маркетинга; навлизане на непознат пазар чрез алианс със местни фирми. Придобиване на нови навици и компетенции необходими за постигане на устойчиви конкурентни позиции в бъдещето.

3. Видове алианси:

  • партньорства между не конкуриращи се фирми - при тези партньорства договарящите се фирми са с различна отраслова принадлежност и алианса в този случай е средство за реализация на стратегически програми за усвояване на ново направление на стратегическо развитие. Например вертикална интеграция, навлизане на нови пазари, диверсификация.

  • партньорства между фирми конкуренти - три вида партньорства в зависимост от това какъв е приноса на всеки партньор и какви изгоди и предимства са постигнали партньорите.

- Алианси с интеграционни цели - при тях фирмите конкуренти се договарят да разработват и/ или произвеждат общ детайл който в последствие се окомплектова в продуктите на всеки партньор от алианса

- Алианс със псевдо концентрационни цели - при него партньорите обединяват своите активи и технологии за да произвеждат една и съща продукция. (самолетостроене, отбрана) и така се постигат икономии от мащаба без излишна концентрация.

- Алианси със комплементарни(взаимодопълващи се) активи - при тях са налице различие в активите и технологиите на партньорите и те позволяват да се усвоят активи на партньора без допълнителни инвестиции (телекомуникациите, автомобилостроенето)


СТРАТЕГИЯ НА СВИВАНЕ И ПОГЛЪЩАНЕ


Сливане това е обединяване на приблизително равни партньори в резултат на което се формира нова фирма с ново название.

Поглъщане - това е обединяване на две фирми при което по-голямата фирма придобива и интегрира в своята структура бизнеса на по-малката фирма.


Цели реализирани при свиване и поглъщане:

  • укрепване на технологичните предимства

  • разширяване на конкурентните възможности

  • разширяване на асортимент от продукти и услуги

  • създаване на възможности за провеждане на НИРД

  • намаляване на производствените разходи


Фази на обединяването при сливане или поглъщане:

1. фази преди сливането:

  • ухажване - на нея съответните мениджърски екипи обсъждат възможността за обединение и изграждат обща визия и цели. Това се постига чрез серия заседания или няколко месечни неформални разговори (около 4 мес.)


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала