Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Структура на обекти на управление и отчитане в бюджетната сфера. Местни и чуждестранни лица


СТРУКТУРА НА ОБЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА. МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

С цел рационално управление, контрол и отчитане на публичните финанси в бюджетната сфера като самостоятелни отчетни единици се третират отделните бюджети, бюджетни сметки и фондове. Такова едно структуриране предполага присъщите на бюджетната сфера активи, пасиви, приходи и разходи да се идентифицират по бюджети, сметки и фондове, за сметка на който са възникнали.

Третирането на даден бюджет, бюджетна сметка или фонд като самостоятелна отчетна единица предполага, че по отношение на него се води завършена счетоводна отчетност с цел обособено следене на състоянието на основното счетоводно равенство:

Активи = Собствен капитал + Задължения

Горепосоченото означава, че най-висока степен на синтез по отношение на информацията за операциите в бюджетната сфера ще се прави на ниво бюджет, бюджетна сметка, фонд, в смисъла им на "финансово-правна форма на събиране, разходване, планиране и отчитане на публични средства".

Посоченият подход за синтез на отчетната и разчетната информация предполага дадена юридически обособена бюджетна организация (авторът не възприема използването на понятието предприятие, като изразяващо предприемаческа а не обществена цел) да се разглежда като съвкупност от консолидирани отчетни единици. Той предполага също консолидация на данните за операциите по даден бюджет, сметка или фонд в йерархичен порядък.

Икономическата, респективно счетоводната логика на едно такова обособяване на отчетна единица е във водещия принцип. Докато в стопанската сфера водещ при обособяването е принципа на юридическата самостоятелност, то в публичния сектор водещ е принципа на финансовата обвързаност (с бюджет, със сметка, във фонд).

Критерий за разграничаването на отчетни групи е финансово-правната форма, чрез която се управляват. Методически са обособени следните три отчетни групи:


Материала е изпратен от: Емил Пенчев
Изтегли материала