Сряда, 20- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

СТРУКТУРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


но осъществяване на задачите на държавното управление.

Могат да създават други органи за осъществяване на административна дейност.

6. Издават административни актове.

7. Могат да прилагат пряка принуда и да осъществяват админист-
ративнонаказателна отговорност.

Държавните административни органи, в това число и органите на местната администрация, в своята цялост образуват административния апарат на държавата. Административният апарат е организираният сбор от държавни и местни органи, които са предназначени да осъществяват задачите на държавното управление и да развиват конкретна, творческа изпълнителна дейност. Административният апарат съдържа редица организационни нива и подразделения, административно-организационни единици, органи и учреждения. Административният апарат е организационният механизъм, чрез който се извършва административната дейност в държавата.

Характерна черта на административния апарат е йерархията на нивата и звената в нея. Тази йерархия се проявява в подчинеността на актовете и действията на по-нисшите звена на висшестоящите звена в административния апарат, както и във възможностите за контрол, упражняван от висшестоящите органи по отношение на нисшестоящите.

Административните органи могат да се подразделят на различни видове в съответствие с различни разграничителни белези (критерии):

1. Според това, дали органът е създаден по конституционен път, дали е предвиден в конституцията:

Според този белег органите се делят на: административни органи, за които конституцията предвижда изрично създаването и правомощията им, и органи, които не са изрично предвидени в конституцията. Чрез конституцията се създават само основните, най-важни органи на държавно управление. Те са гръбнакът на административния апарат в държавата. Такива органи са Министерският съвет, министрите, областните управители, кметовете. Административните органи, които не са създадени в конституцията, се създават на основата на различни законови или други актове. Такива са различни управления, комитети, агенции, служби и техните ръководители.

2. В зависимост от органите, които ги образуват:

Според този белег административните органи се подразделят на: органи, образувани от представителни органи на държавна власт или местно самоуправление, например Министерският съвет се образува от Народното събрание; заместник-кметовете на общините се избират от общинския съвет; тези органи са подконтролни и се отчитат пред органите, които са ги образували; органи, избирани направо от населението - например кметовете на общините и кметовете на населените места; органи, образувани от други административни органи, например Министерският съвет може да създава комитети, агенции и други служби, министрите могат да образуват управления, отдели, служби; Министерският съвет назначава областните управители, министър-председателят назначава заместник областните управители.

3. Според начина на образуване:

Според този белег административните органи се подразделят на следните групи: чрез избиране - основните органи на изпълнителната власт се създават чрез избиране; такива органи са например Министерският съвет, кметовете; чрез назначаване, такива органи са например общинските


Материала е изпратен от: Павлина Василева
Изтегли материала