Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството


СВОДКА НА ОТЧЕТНИТЕ ДАННИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО


Въведение в учебната тема


Учебната тема “Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството” запознава със същността и проявлението на този метод на счетоводството. След нейното усвояване ще можете:

  • да се запознаете със същността на сводката като понятие;

  • да разберете как се проявява сводката в практиката;

  • какво е значението на сводката.


Темата включва два учебни въпроса:

1. Същност на сводката

2. Проявление на сводката


1. Същност на сводката


Счетоводството като основна информационна система на предприятието осигурява най-голям обем от икономическата информация необходима за целите на стопанското управление. Тази информация се използва за решаване на различни управленски задачи – следене на движението на активите, изпълнение на текущите и перспективни задачи, за анализ и контрол на стопанската дейност, за извършените разходи и получените приходи, за начислената работна заплата, за финансовите резултати и други. За тези цели счетоводството осигурява информация както текущо, така и периодично.

В процеса на текущото счетоводно отчитане счетоводството осигурява информация още при съставяне на първичните счетоводни документи, при което се формират първични показатели за стопански факти, явления и процеси свързани с протичането на стопанската дейност на предприятието. Получените отчетни показатели се използват предимно за нуждите на оперативното текущо управление на дейността на отчетно-обособеното звено. За целта се извършва сборуване, обобщаване на различни данни. За целите на стратегическото управление също се получава информация. За основа служи тази от текущото счетоводно отчитане. За целта се извършват нови групирания на данни в различни разрези и различна степен на обобщаване на отчетните показатели. Получената нова информация се използва както от ръководствата на предприятията, така и на макроравнище от висшестоящи структури, от министерства, ведомства, висши органи на управление и други. Получаването на обобщени показатели във вид удобен за използване от управленските органи за целите на управлението се постига с помощта на метода “Сводка на отчетните данни”.

Сводката на отчетните данни представлява свеждане на многобройните и разнообразни данни създавани в предприятието до получаването на един или няколко отчетни показатели. Получаваните показатели се използват както на микроравнище, така и на макроравнище. Те се използват за характеризиране на имущественото и финансово състояние на предприятието, за контрол и анализ на стопанската дейност.

В икономическата литература има две мнения по въпроса за това, къде се проявява сводката на отчетните данни – при текущото счетоводно отчитане или при периодичното счетоводно отчитане. Според Д. Спасов “... сводката на отчетните данни като елемент на метода на счетоводната отчетност не се изразява главно и само в съставянето на сводните отчети, макар че последното е едно от многото приложения на този способ”.1 Според това мнение сводката се прилага и при текущото и при периодичното счетоводно отчитане. Според Н. Градев “... периодичното обобщаване на отчетните показатели е самостоятелен елемент на метода на счетоводната отчетност и не бива да се отъждествява с някои логически прийоми и операции, прилагани още при текущото счетоводно отчитане”. 2

От двете мнения може да се отбележи, че има два вида сводка на отчетните данни: сводка на отчетните данни в текущия отчетен процес и сводка на отчетните данни в периодичното счетоводно отчитане. Периодичната сводка се прилага при периодичното счетоводно приключване и съставяне на финансовия отчет на предприятието. По този начин се получава по-точна представа за изпълнението на стопанските задачи, за състоянието на активите и пасивите, за тенденциите и развитието на стопанската дейност, както и за резултатите от тази дейност.2. Проявление на сводката


Сводката на отчетните данни се проявява както в текущото счетоводно отчитане, така и при периодичното счетоводно отчитане. По конкретно проявлението намира израз най-често в следните направления:

  • При изготвяне на първични документи, в които има данни подлежащи на сборуване и получаване на общи показатели. Такива например са някои фактури, лимитни карти за разход на материали, искания за материали и други.

  • При изготвяне на сборни документи. Това са различни листове за разшифровка, журнали, ведомости, описи, справки и други.

  • При съставяне на счетоводните статии и разнасянето на данните от тях по синтетичните и аналитични сметки. Разнесените данни се систематизират в обороти, сборове и салда. Това става по определен начин чрез прилагане на способа “сводка на отчетните данни”.

  • При изготвяне на справките за хронологичните записвания. Това са различните видове хронологични описи, хронологични справки за определен вид и брой записвания, хронологични ведомости по отделни синтетични и аналитични сметки, записвания по отделните хронологични дневници и други. Получените отчетни показатели се използват за осъществяване на контрол и анализ на връзките и зависимостите между счетоводните статии и направените по-нататъшни записвания по счетоводните книги. По този начин се откриват различни грешки направени при счетоводните записвания.

  • При съставяне на оборотни ведомости за синтетичните сметки. На практика се получават няколко двойки равни сборове – салда в началото на годината, салда в началото на отчетния месец, обороти за месеца, салда в края на месеца, обороти от началото на годината до първо число на текущ отчетен месец, обороти с натрупване от началото на годината до избран текущ отчетен период, салда към момента. Всяко нарушение на тези равенство е сигурен сигнал за наличие на грешки и пропуски в записванията. Това е така, тъй-като записванията по синтетичните сметки се обобщават в оборотните ведомости. Освен това оборотите за текущ месец трябва да бъдат равни на контролната сума в хронологичните дневници и описите за синтетичните сметки.


Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала