Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Съдебно решение. Правно същност. Съдържание. Предели на задължителната му сила. Законна сила


Съдебно решение. Правно същност. Съдържание. Предели на задължителната му сила. Законна сила.

Съдебното решение, е последният акт, с който приключва административното производство пред съда. За да се стигне до постановяването му, следва да са приключили всички процесуални действия на страните по делото. Това означава, че страните следва да са направили всичките си възражения и да са представили доказателствата, от които искат да се ползват, а съда да е приел всички представени му доказателства, които е счел за относими към спора и да е изискал от страните и от неучастващите по делото лица необходими по делото доказателства. Съдебното решение, се постановява от съдебният състав, който е взел участие при разглеждане на делото, а ако в различните заседания са участвали различни съдии, то се постановява от състава, пред който е приключило разглеждането на делото. След като обяви, че ще се произнесе с решение, съдебният състав се оттегля на съвещание. То е тайно, и на него се обсъждат възраженията на страните и представените доказателства. В АПК, има административен срок, който има инструктивен характер, според който съдебното решение следва да се постанови в едномесечен срок от обявяването на делото за решаване. Съдебното решение задължително е в писмена форма. Неговите реквизити, са:

  • всяко съдебно решение има номер и дата на постановяване;

  • съдебният състав, който го постановява;

  • между кои страни и какъв правен спор се е развил;

  • мотиви и диспозитив това е най-съществената част.

В мотивите съдът обсъжда кои факти е приел за установени, въз основа на кои доказателства ги е приел и какви са правните изводи, които налагат установените факти. В диспозитива на решението, се съдържа в концентриран вид какво постановява съда. Това означава, че диспозитива сочи как е разрешен правният спор със съдебно решение. Последното се подписва от всички членове на съда. То се взема задължително с мнозинство и ако член на съдебният състав има особено мнение, той също е длъжен да подпише решението, но има право да изложи мотивите на особеното си мнение.

Съдебното решение, е държавен правосъден акт. То е волеизявление на орган на съдебната власт, какъвто е Съда, с което се разрешава правният спор между страните и което установява какво е действителното правно положение между страните и ги задължава за в бъдеще да се съобразяват с него. Тъй като съда е орган на държавната власт в сферата на правораздаването, той е длъжен да даде защита на сезиралите го граждани и юридически лица и тази защита се реализира именно чрез постановяване


Материала е изпратен от: МАРИН ГЕОРГИЕВ
Изтегли материала