stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-16 09:10:18 [path_image] => /ufiles/2/147/153088/syshtnost-harakterni-osobenosti-i-znachenie-na-schetovodstvoto-2.png [article_excerpt] => Същност, характерни особености и значение на счетоводството Счетоводството в буквален смисъл на думата означава водене на сметки или сметководство_1 [1]_. Еквивалентният термин е книговодство, книговодене, който произхожда от немската дума „Buchhaltung”. Терминът „счетоводството” у нас се използва р [meta_keywords] => същност,характерни,особености,значение,счетоводството,счетоводството,буквален,смисъл,думата,означава [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153088 [title] => Същност, характерни особености и значение на счетоводството [article_page] => 1 [article_html] =>

Същност, характерни особености и значение на счетоводството

Счетоводството в буквален смисъл на думата означава водене на сметки или сметководство1. Еквивалентният термин е книговодство, книговодене, който произхожда от немската дума „Buchhaltung”.

Терминът „счетоводството” у нас се използва равнозначно с термините „счетоводно отчитане” и „счетоводна отчетност”. Трите термина изразяват почти едно и също нещо. Както посочва проф. Петко Бахчеванов „наличието на известна разлика е много „тънко”, почти незабележимо, затова в обикновения език то не се изразява, поради което най-често се използва само терминът „счетоводство”, обобщаващ в себе си основните характеристики на термините „счетоводна отчетност” и „счетоводно отчитане” .

Трите термина „счетоводство”, „счетоводна отчетност” и „счетоводно отчитане” имат като свое съдържание целесъобразна човешка дейност свързана с отразяването, отчитането на обективно съществуващата действителност на отделното предприятие.

Терминът „счетоводно отчитане” изразява конкретните действия на специално обособен персонал, осъществяващ счетоводно-отчетническия процес в предприятието, свързан с отразяването на действителността, на извършваната дейност.

Терминът „счетоводна отчетност” изразява организационната страна на системата от целево организирани действия, свързани с количественото отразяване (отчитане) и качествено характеризиране на фактите, явленията и процесите от целокупната стопанска дейност на предприятието с цел нейното изучаване, контролиране, анализиране и регулиране, когато това се налага.

Терминът „счетоводство” в теорията и практиката най-често се разбира като:

а) самостоятелно обособена организационно-управленска структурна единица в административно-управленския апарат на дадено предприятие. В различните предприятия то е представено в съответно организационно-структурно звено – отдел, служба, дирекция, направление;

б) целево организирана и целесъобразна дейност на специалисти (счетоводен екип) от административно-управленския персонал на дадено предприятие, които извършват наблюдения, измерване, възприемане, документално отразяване и обработване на данните за всяко състояние и изменения на осъществяваната в него дейност, с което й се предава доказателствена и юридическа сила;

в) самостоятелна научна дисциплина, включена в учебните планове на учебните заведения, осигуряваща необходимите теоретични знания и практически навици за методологията и организацията на счетоводството в предприятието и за неговото място, роля и значение в управлението.

Счетоводството е призвано да осигури всички равнища на управлението на предприятието с потребната му отчетна информация за състоянието и изменението на управляваните обекти. То е вътрешно присъща, иманентна черта на управлението на предприятието. Счетоводството е средство, инструмент на управлението. То е неотменим и важен компонент на информационната система на всяко предприятие. Неговата важна роля, място и значение в управлението се обуславя от следните обстоятелства:

а) задоволява информационните потребности на управлението чрез събираната, обработвана и съхранявана счетоводна информация за активите и пасивите и за осъществяваните производствено-стопански процеси и операции в предприятието;

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 6 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153088/syshtnost-harakterni-osobenosti-i-znachenie-na-schetovodstvoto-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153088/syshtnost-harakterni-osobenosti-i-znachenie-na-schetovodstvoto-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Кольо Димов [user_id] => 12328 )