Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност и елемент на счетоводния метод. Счетоводен баланс


Същност и елемент на счетоводния метод. Счетоводен баланс Под метод на счетоводството, следва да се разбира съвкупност от елементи за взаимно свързано отразяване на състоянието и измененията, които протичат в състава на актива и пасива на предприятието и с помощта на които се създава оптимална в количествено и качествено отношение на счетоводна информация, необходима на управленските органи.

Методът на счетоводството включва следните елементи: документиране, инвентаризиране, система от счетоводни сметки, двустранно /двойно/ записване /отразяване/ на стопанските операции в системата на счетоводното оценяване, калкулиране, балансово обобщаване и сводиране на отчетните данни. Характерно за елементите на счетоводния метод е, че са два по два тясно и взаимно свързани. Това обстоятелство обаче, не изключва връзката им с останалите елементи. Методът на счетоводството се състои от осем елемента или от четири двойни елемента – документиране и инвентаризиране система на счетоводни сметки и двустранно отразяване на стопанските операции в системата на счетоводните сметки. Оценяване и калкулиране, балансово обобщаване и сводиране на отчетните данни.

Счетоводния баланс по своята структура има вид на таблица с двустранна форма. Той е способ за групиране и обобщено отразяване в паричен израз на актива и пасива към определен момент. Лявата част на счетоводния баланс е прието да се нарича актив. В актива се посочват средствата на предприятието според това как действат и функционират.

Дясната част на счетоводния баланс се нарича пасив и показва от къде са придобити активите, какво е тяхното предназначение или пък се отразяват правоотношения на собственост на стопански средства.

Характерно за счетоводния баланс е равенството между двете части или страни, сумата на актива трябва да бъде вярна на сумата на пасива. Това е следствие от обстоятелството, че в баланса се посочват едни и същи средства, но погледнати от различни гледни точки.

В баланса актива и пасива имат еднаква аналитична структура. Тя се изгражда на три нива , които са с различна степен на обобщеност на информацията: раздели, групи и статии /балансови пера/. Разделите се обозначават с главни букви : А, Б, В и Г. Групите се обособяват към разделите и са с римски цифри. Статиите /балансови пера/ се изграждат към групите и са с арабски цифри.

При положение, че към даден раздел групата и статията са само едни, тогава раздела поема тяхното наименование. Подобно е положението и с второто ниво, ако в дадена група фигурира само една статия, то и групата поема нейното наименование.

Посредством баланса се установява състоянието на актива и пасива на дадено предприятие към определен момент в обобщен вид. Счетоводния баланс се съставя периодично на всяко тримесечие, годишен, но може да се изготвя и в края на всеки месец. Само в банките баланса се съставя всеки ден.

В зависимост от причините за изготвяне на баланса те биват:

начален – съставя се в началото на годината редовен съгласно ЗС /към 31.12./;

извънреден – извън редовния и за установяване на отделни резултати /стихийни бедствия и др./;

основен – при създаване на предприятието;

сливащ /обединяващ/ – при сливане на две или повече предприятия в едно;

ликвидационен – при ликвидация /прекратяване дейността на предприятието;

приключителен – краен към 31.12. и начален за 01.01. на следващата година;

единични – съставя се от всяко предприятие, което е юридическа личност;

консолидирани – изготвят се от водещите предприятия и обобщават в себе си информация за актива и пасива на всяко филиално предприятие.


Материала е изпратен от: Кольо Димов
Изтегли материала