Неделя, 7- ми Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Същност и форми на парите


Същност на паритеСъщността на парите има три взаимно свързани аспекта: парите като всеобщ еквивалент; като израз и носител на определени икономически и социални отношения; като елемент в организацията на пазарните процеси и отношения и като средство за тяхното управление.

Като всеобщ еквивалент парите служат за измерване стойността ма всички останали стоки. Заедно с това те опосредстват стоковата реализация, като осигъруват пряко и косвено еквивалнтността в отношенията между субектите на размяната. От гледна точка на функционалното им проявление парите са единство ‘мярка на стойностите’ и ’средство за циркулация’. Именно благодарение на това единство те са станали пари. Всички останали парични функции са производни и възникват на основата на тези две проявления.

Отделните форми на парите по различен начин се проявяват като всеобщ еквивалент. За разлика от стоковите пари например паричните знаци не могат да служат директно като средство за измерване стойността на стоките, тъй като не са стока и нямат значима собствена субстанционална стойност. Те могат да служат като средство за количествено изразяване на или за съизмерване на стойностите на стоките, като вещни носители или представители във всеки даден момент на точно определена величина разменна стойност. По такъв начин и паричните знаци, като носители на разменна стоийност участват в процеса на измерване на стоковите стойности.

Втората страна от същността на парите като всеобщ еквивалент – функционирането им като средство за обръщение – еднакво добре се изпълняват както от стоковите пари, така и от паричните знаци. Необходимо е да се отбележи обаче, че стоковите осигуряват непосредствено еквивалентността при размяната, докато паричните знаци само косвено гарантират тази еквивалентност. Това е така, защото размяната при посредничеството на стоковите пари е непосредствена размяна на еквиваленти, докато размяната с посредничество на парични знаци е само прехвърляне на задължения.

Парите са самостоятелен вещен израз и носител на определена величина разменна стойност. Точно тази величина определя и спецификата на икономическите и обществените отношения, чиито абстрактен израз е категория пари. Конкретният веществен носител вещната форма на парите в случая няма съществено значение за икономическата и социалната природа на парите.


Форми на парите
Парите съществуват в две основни форми: стокови пари и парични знаци. Паричните знаци от своя страна се разделят на: държавни пари с принудителен курс; кредитни пари. Това деление на парите е според икономическата им природа и особеностите на тяхното движение. Днес обаче е много трудно да се установи кои парични знаци са книжни и кои – кредитни. Съвременните пари съдържат черти, свойства и особености както на книжните, така и на кредитните пари.

От техническа и формална гледна точка съвременните пари могат да се поделят на: налични пари; безналични пари (пари по сметка) и електронни пари. В икономическата литература на страните с развита пазарна икономика се разграничават три основни съставки на парите, с които борави обществото: монети, книжни и чекови депозити.


Материала е изпратен от: Костадин Михалев
Изтегли материала