Петък, 22- ри Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Същност и характеристика на маркетинговия одит


Същност и характеристика на маркетинговия одит.

Първата стъпка в процеса на маркетинговото планиране е осъществяването на детайлен маркетингов одит, чиято цел е да се изяснят състоянието и позицията на организацията и равнището на нейните маркетингови възможности. Ако се използва внимателно и правилно, маркетинговият одит е мощно потенциално средство за анализ, с помощта на което се разкрива съответствието между маркетинговите стратегии и тактики и състоянието на средата, в която е потопена фирмата. С други думи маркетинговият одит е структуриран, логически последователен подход за събиране и анализ на информация, чиято цел е: да се изясни пазарната позиция на фирмата в настоящия момент; да се разкрият потенциалните възможности и заплахи във фирмената среда; да се определят възможностите на организацията да отговори на изискванията, отправени към нея от страна на свързаните с нея субекти (потребители, посредници, доставчици, конкуренти). Според Котлър маркетинговият одит е: всеобхватна, системна, независима и периодична ревизия на фирмената маркетингова обкръжаваща среда, на целите, стратегиите, дейностите от гледна точка на определянето на проблемните области и възможности и разработването на план за подобряване на дейността на компанията. Трите основни елемента на маркетинговия одит са: анализ на външната среда и вътрешното състояние на компанията; сравнителна оценка на сегашните дейности с резултатите от минали периоди; определяне на бъдещи възможности и заплахи, пред които би се изправила компанията. Основните характеристики на ефективния маркетингов одит са: Всеобхватност за да бъде действен маркетинговия одит трябва да покрива всички основни аспекти на маркетинговата дейност; Систематичност чрез маркетинговия одит не само се диагностицират последователно и във взаимна връзка външната среда, маркетинговата система и функции, но на тази база се разработват краткосрочни и дългосрочни програми за отстраняване на слабостите и несъответствията, а следователно - за повишаване на маркетинговата ефективност; Независимост маркетинговият одит може да бъда осъществен с различна степен на обективност в зависимост от избраното равнище; и Периодичност от одита има полза тогава, когато се провежда регулярно. Маркетинговият одит е съставна част от управленския одит наред с финансово-счетоводния одит, одита на персонала, производствения одит. В процеса на осъществяване на маркетинговия одит се сблъскваме с два типа променливи: пазарни променливи, върху които фирмата практически не може да осъществи пряк контрол и операционни променливи, върху които фирмата може да влияе в по-голяма или по-малка степен. Това разделение на променливите, с които се занимава маркетинговия одит определя и неговата структура външен и вътрешен одит. Естествено тези структурни части се разглеждат в непосредствена връзка и обусловеност, като се търси по-пълното съответствие между силните организационни маркетингови страни и външните възможности с цел ефективно функциониране. Външният маркетингов одит представлява проверка и анализ на обкръжаващата среда. С този анализ се цели да се определи състоянието на факторите от обкръжаващата среда, да се предвидят направленията, в които най-вероятно те ще се променят в перспектива, и да се оцени възможното влияние на тези фактори върху организацията. Външният одит засяга области като: * Макросреда факторите от макросредата могат да бъдат систематизирани в няколко групи, включващи от своя страна съответните индикатори: икономика и демография (фирмени продажби; отраслови продажби; БНП; население; инвестиции; експорт; импорт; равнище на инфлация и др.). При интерпретиране на икономическите и демографските показатели маркетинговия специалист би трябвало да се съобрази с няколко факта: да се стреми да определи тенденциите за определен период, тъй като те са по-важни от единичните показатели в дългосрочен план;


Материала е изпратен от: Стефан Вълков
Изтегли материала