Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност и характеристика на моделите разходи-обем-печалба и обем-печалба


Същност и характеристика на моделите „разходи-обем-печалба” и „обем-печалба”1.Модел”разходи-обем-печалба”- или е известен още като „анализ на критичната точка”.Изписва се като съкращение „C-V-P”.Той се базира на разграничаването на разходите на постоянни и променливи и изследва поведението на пълните приходи и разходи при промяната на обема на дейността.Често в практиката възникват ситуации при които разходите се увеличават а продажбите намаляват.Тогава възникват въпроси от вида как ще се промени печалбата за единица продукт ако продажбите намалеят с 5 на 100?Ще настъпят ли загуби или предприятието ще приключи периода без загуба?Затова и посочения метод на изследване се нарича още и „анализ на приключване без загуба”.За да се осъществи този анализ предприятието трябва да има счетоводна информация за постоянните и променливите разходи,които в своята съвкупност представляват пълните разходи.

Финансовия резултат на предприятието се определя по зависимостта:

Печалба = общи приходи – Общи разходи

Ако се замести с буквени обозначения се получава следната формула:

g = TR – TC

TR= p*q ; TC=FC+VC , a от своя страна FC=a и VC=b*q

Където :

g – печалбата,

р – е продажната цена за единица

q – е количеството

а- са постоянните разходи

b – е средния променлив разход за единица.

Следователно: g= p*q – (a+b*q) а при преобразуването на формулата се получава : g=p*q – a – b*q или g = q(p-b)-a

Анализът на зависимостта „C-V-P” се свързва със следното логическо разсъждение:когато предприятието започва производството на даден продукт,в началото на дейността обемът е нулева величина.Въпреки това вече са направени определени разходи като например:заплати,застраховки, амортизации и др.Тези разходи имат условно-постоянен характер.По-нататък в процеса на дейността се извършват разходи за производството на продукция а именно – материални,трудови и непреки производствени разходи.Първоначално разходите се извършват без насрещна реализация на приходи,които се получават впоследствие.Те не са достатъчни за възстановяването на разходите но в течение на дейността се достига до момент в който получените приходи се изравняват с направените разходи,което води до нулев финансов резултат,т.е не се реализира нито печалба, нито загуба.Произведеното количество продукция, при което настъпва изравняване на приходите и разходите се нарича критичен обем на производството:


Материала е изпратен от: Павлина Божилова
Изтегли материала