Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране


Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране

Функционирането на фирмата формира два противоположни парични потока.Единият е свързан с изразходването на пари за активи/дълготрайни и краткотрайни/ и закупуване факторите на производството.В този паричен поток има обособени две направления на разходите.Те коренно се различават помежду си.Едното направление е свързано с инвестиции за дълготрайни материални, нематериални и финансови активи, а другото за плащане на изхабяването на дълготрайните материални и нематериални активи и закупуване на материално-енергетични ресурси, услуги и работна сила.Недопустимо е средствата да се преливат от едното в другото направление.Ако това се допусне фирмата неминуемо ще изпадне в несъстоятелност. Едното направление на разходите е свързано с инвестиционната дейност на фирмата, а другото-с издръжката на производството. Другия паричен поток е обратен на първия.Той тече с посока към фирмата.Този процес е резултат от реализацията на продукцията, услугите и продажбата на ненужни дълготрайни активи.Потокът образува приходите на предприятието.Както се вижда се формират два парични потока – приходи и разходи.Най-тревожно за фирмата е съотношението между приходите и разходите за дейността и, ето защо се налага прогнозиране на паричните потоци и осъществяване на контрол.Чрез планирането се показват пътищата за постигане целите на фирмата/макс.печалба, висока стойност на фирмата, минимален риск/. Най-общо казано”паричния поток е постъпление на парични средства от предприятието в хода на неговата дейност през отчетния период”.


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала