stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-20 06:38:13 [path_image] => /ufiles/2/148/153556/syshtnost-i-harakteristika-na-parichnite-potoci-vidove-parichni-potoci-kapitalovo-biudjetirane-1.png [article_excerpt] => Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране Функционирането на фирмата формира два противоположни парични потока.Единият е свързан с изразходването на пари за активи/дълготрайни и краткотрайни/ и закупуване факторите на производството.В този паричен пото [meta_keywords] => същност,характеристика,паричните,потоци,видове,парични,потоци,капиталово,джетиране,функционирането [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153556 [title] => Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране [article_page] => 4 [article_html] =>

Паричните потоци се класифицират като положителни, когато се получават парични средства и отрицателни, когато се осъществяват плащания за др.организации и институции.

Според произхода паричните потоци се класифицират на три групи и имат две страни приходи и разходи:

Към постъпленията от оперативна дейност се включват: постъпления от клиенти и дебитори за продадени материали, стоки, услуги;авансови постъпления срещу бъдещи продажби;получени дарения и временна финансова помощ;получени обезщетения за застраховане;връщане на надвнесени данъци;мита и др.;положителни курсови разлики и др.

Плащанията за оперативна дейност са:плащания към доставчици, заплати,осигурителни вноски, данъци, отрицателни курсови разлики, плащане за услуги и придобити активи, плащания по извънредни операции.

Паричните потоци от инвестиционна дейност са: продажба на опционни договори;продажба на дълготрайни активи;постъпления от финансов лизинг;постъпления от дивиденти и лихви;постъпления т извънредни операции и др.

Плащанията за инвестиционна дейност са: покупка на опционни договори;покупка на материални, нематериални и финансови ДА;изплащане на суми по финансов лизинг;плащане към извънредни операции

Паричните потоци от финансова дейност включват: постъпления от финансова дейност;;постъпления от емисия на дялов капитал;постъпления от емисии на облигации;получени дългосрачни и краткосрочни заеми;постъпления от извънредни операции и др.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 6 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153556/syshtnost-i-harakteristika-na-parichnite-potoci-vidove-parichni-potoci-kapitalovo-biudjetirane-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153556/syshtnost-i-harakteristika-na-parichnite-potoci-vidove-parichni-potoci-kapitalovo-biudjetirane-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Николай Белчев [user_id] => 9446 )