Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране


Паричните потоци се класифицират като положителни, когато се получават парични средства и отрицателни, когато се осъществяват плащания за др.организации и институции.

Според произхода паричните потоци се класифицират на три групи и имат две страни приходи и разходи:

  • парични потоци от оперативна дейност

  • парични потоци от инвестиционна дейност

  • парични потоци от финансова дейност

Към постъпленията от оперативна дейност се включват: постъпления от клиенти и дебитори за продадени материали, стоки, услуги;авансови постъпления срещу бъдещи продажби;получени дарения и временна финансова помощ;получени обезщетения за застраховане;връщане на надвнесени данъци;мита и др.;положителни курсови разлики и др.

Плащанията за оперативна дейност са:плащания към доставчици, заплати,осигурителни вноски, данъци, отрицателни курсови разлики, плащане за услуги и придобити активи, плащания по извънредни операции.

Паричните потоци от инвестиционна дейност са: продажба на опционни договори;продажба на дълготрайни активи;постъпления от финансов лизинг;постъпления от дивиденти и лихви;постъпления т извънредни операции и др.

Плащанията за инвестиционна дейност са: покупка на опционни договори;покупка на материални, нематериални и финансови ДА;изплащане на суми по финансов лизинг;плащане към извънредни операции

Паричните потоци от финансова дейност включват: постъпления от финансова дейност;;постъпления от емисия на дялов капитал;постъпления от емисии на облигации;получени дългосрачни и краткосрочни заеми;постъпления от извънредни операции и др.


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала