Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране


Плащанията за финансова дейност са: изплатени заеми;изплатени лихви по заеми;изплатени дивиденти и др.

З отчитане на паричните потоци се използват два метода: пряк/директен/ метод – характеризира се с това, че за всяка дейност са посочени източниците на потока на паричните средства, направленията на разхода и нетния резултат. Индиректен/косвен/метод – чрез прилагането на този метод се показва разликата и промените между източниците и направленията за използване на паричните средства.

Капиталово бюджетиране е изчислението на паричните потоци /приходи, разходи/, за всяка една година на икономическия живот на Актива.ОПР се използва като изходна позиция за разработване на капиталовото бюджетиране. При съществуващи предприятия паричните потоци за приходите и разходите се разработват на базата на отчетни данни.Това се прави с цел за разкриване на тенденциите, които на основата на нова информация да се вплетат в бъдещите парични потоци. За да се определи бъдещия паричен поток на приходите е необходимо предварително да бъдат направени маркетингови проучвания.По конкретно да се направи анализ на пазар и основните конкуренти, на силните и слабите страни на конкурентите, а също и на собственото предприятие, още на силните и слабите страни на стоките, да се направи анализ на потребителското търсене и доходите на населението и стимулиране на продажбите.На баз на тези данни се разработва прогнозна производствена програма .Именно тя е основата на изчисляване на паричния поток на приходитеВ ОПР в дясната страна са приходите.Най-голямо значение имат приходите от дейността.


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала