Пон, 25- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и класификация на активите и на източниците за финансиране на активи


Същност и класификация на активите и на източниците за финансиране на активи.


Стопанската дейност привежда средствата на предприятието в постоянно движение. Те се авансират в стопански оборот и след като преминават последователно от една форма в друга и/или изпълняват различни функции се възстановяват отново в изходната си парична форма при успешно осъществявана стопанската дейност на по-голяма стойност, за да се авансират отново в стопанския оборот. В този смисъл движението на средствата на предприятието протича в затворен кръг и постоянно се възобновява. Авансирани в този оборот, средствата на предприятието се въплъщават в най-различни форми и функционират по различен начин. На предприятието е нужна информация за конкретните форми, в които се въплъщава капитала и функциите, които изпълнява, но е необходима също информация и за източниците, чрез които предприятието е създало имуществото си, и в неговите конкретни форми. Счетоводството е система за информация, която разглежда капитала и неговите конкретни форми от две страни. От една страна чрез конкретния им състав и функции, а от друга – от гледна точка на източниците, от които са финансирани.

Всички средства на предприятието, които съставляват неговото имущество, се наричат активи на предприятието. Съгласно закона за счетоводство, активът е придобит и контролиран от предприятието ресурс в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. В тази дефиниция се открояват следните основни моменти:

  • Активът е придобит и контролиран от предприятието ресурс, т.е. предприятието има изключителното право да контролира ресурса, следователно и да черпи изгодата от него;

  • Активът е резултат на минали събития. Значи той е нещо действително, реално съществуващо, а не нещо предполагаемо;

  • Активът носи изгода за предприятието, т.е. той съдържа в себе си възможност за правене на пари от този, който ги притежава или ги използва.


Икономическата изгода, която се съдържа в активите, може да бъде реализирана по различен начин:

  • Чрез използване на актива за производство на изделия или извършване на услуги;

  • За размяна с друг актив;

  • За продажба;

  • За инвестиране в др. предприятието

  • За погасяване на задължения и др.


Икономическата изгода от използване на активите се изразява в увеличаване на активите или намаляване на задълженията от една страна, а от друга – увеличаването на приходите и намаляване на разходите.

Извод: Има различни форми и начини за използване на активите. Това изисква много добре да се познава тяхната същност и начин на функциониране. С оглед на това е необходимо те да бъдат групирани по определени начини, според различни критерии. Тези критерии основно са относно формата на активите, продължителността на употребата им и степента им на ликвидност. По форма активите могат да бъдат материални, нематериални, др. ценности, парични вземания и неразпределени или отложени разходи. Материални са всички активи, които имат материална или натурална веществена субстанция и именно в тях е носителят на икономическа изгода. Напр.: Съоръжения, амбалаж, материал, стопански инвентар, сграда и др. Нематериалните активи нямат материално веществена субстанция. Изгодата от тях произтича от функционалните им възможности. Като правило това са продукти на интелектуалната собственост – програмни продукти, патенти, лицензи и др. Разглежданите активи могат да са фиксирани хартиени документи или електрически импулси на магнитни носители, но това са самите носители, а не активите.


Материала е изпратен от: Марийка Станчева
Изтегли материала