Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност и класификация на активите и на източниците за финансиране на активите


Основание да бъдат приети за актив въпреки, че са разходи е това, че те ще носят изгода в някакъв период в бъдеще. Освен стопански разходи за бъдещи периоди могат да са и финансови. Напр. лихвите по дължим заем. Те трябва да се калкулират за целия период за ползване на заема, защото през целия период ще се ползва изгодата от този заем.

Друг принцип за групиране на активите е продължителността на тяхната употреба. В основата му лежи времето, което е необходимо, за да могат средствата, които са инвестирани в различните по форма ресурси (активи) да се възвърнат в първоначалната си парична форма. Времето за този оборот зависи от начина, по който функционират активите и се черпи икономическата изгода от тях. Напр. сградите, машините, съоръженията функционират в стопанския оборот продължително и на части възстановяват стойността си в продукта, който се създава. Така се черпи и изгодата от тях – многократно, продължително, докато другите изискват време за възстановяване максимум 1 год. и възстановяват изцяло стойността си при продажбата на продукта, който е създаден чрез тях. Именно от тази гледна точка делим активите на дълготрайни и краткотрайни. Критерият за продължителност е 12 месеца. Тези средства, които са инвестирани в активи с продължителност на употреба над 12 месеца се нар. дълготрайни, а тези които са вложени в средства с продължителност на употреба под 12 месеца – краткотрайни.

Според формата и начина на използване от предприятието дълготрайните активи се делят на материални, нематериални и финансови:

  • материалните и нематериалните дълготрайни активи участват в текущата дейност на предприятието и стойността им се включва постепенно на части в стойността на продуктите и услугите, за да се възстанови пачната форма. Финансовите дълготрайни активи не участват в текущата дейност на предприятието. Това са средства, които то е предоставило за продължително ползване на други физически и юридически лица.

По форма дълготрайните материални активи са: земи, терени, машини, съоръжения, оборудване, сгради, транспортни средства, стопански инвентар, работни животни, продуктивни и непродуктивни животни, трайни насаждения (биологични материални дълготрайни активи - работни животни, продуктивни и непродуктивни животни, трайни насаждения).


Материала е изпратен от: Марийка Станчева
Изтегли материала