Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност и класификация на стоково-материалните запаси


същност и класификация на стоково- материалните запаси (СМЗ)


Същност и класификация на стоково- материалните запаси

всяко предприятие в своята дейност използва различни по вид номенклатура, цена, предназначение на СМЗ. Тези запаси са краткотрайни активи, които пренасят директно стойността си върху продукта. Това означава, че на този вид запаси не се начислява амортизация.

В новата схема на баланса, която действа от 01.01.2008 тези запаси са в отделен раздел на актива и се наричат текущи запаси. По действащата нормативна уредба в състава на СМЗ се включват следните пет елемента:

 1. материали- отчитат се чрез сметка 302- материали. Материалите са основния елемент на СМЗ. Ползват се от всички предприятия, независимо от сферата на дейност. Те се закупуват отвън с основно предназначение да се влагат в дейността.

 2. продукция- 303. ползва се от предприятие, което произвежда продукция, а те са: промишлени, земеделски, строителство, обществено хранене.

3.стоки- сметка 304. стоките се закупуват отвън главно чрез покупка. Предназначени са за продажба с цел печалба. Ползва се главно в търговията.

4.незавършено производство- неговата същност се състои в изписани материали през отчетния период, но срещу тях няма насрещен продукт. То намира израз в сметка 611 (разходи за незавършено производство). По- рядко има и друга сметка- 612 (разходи за спомагателна дейност)

5.материали за инвестиция- сметка 302.


Национално стопанство


І. Материална сфера

 1. промишленост- продукция

 2. земеделие

 3. строителство

 4. обществено хранене

 5. транспортни услуги

 6. туризъм

 7. търговия

ІІ. Нематериална сфера

 1. управление

 2. отбрана, охрана, сигурност

 3. наука и образование

 4. здравеопазване


Материала е изпратен от: Софийка Проданова
Изтегли материала