Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и обхват на финансите и финансовата система


СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА


  1. Финансите – система за формиране,разпределение и преразпределение на БНП

  2. Парични потоци – способ за разпределение и преразпределение на националният доход /НД/

  3. Роля и обхват на паричния, финансовия, капиталовия и стоковия пазари

  4. Ролята на банките и другите финансови посредници за регулиране движението на парите и тяхното ефективно използване

  5. Финансова система – елементи и принципи на формиране


I. Финансите са наука за управление на изразеният в пари НП,който се разпределя и преразпределя в съответствие с потребностите на икономическите агенти участващи в неговото формиране и потребление. Финансите са съвкупност от способи и техники с помощта, на които се управляват парите в националната икономика.

Обект на финансите е движението на парите свързано с формирането и използването на бюджети,ликвидното и финансово спестяване и инвестициите в реални пари на държавата и икономическите агенти на страната.

Движението на парите произтича от формирането и използването доходите на държавата,фирмите и отделните домакинства,т.е. от формирането и използването на бюджетите;от продажбата на капитали на паричния,финансовия и стоковия капитал; от емисията на ценни книжа /ЦК/ и мобилизирането на капитал от финансовите посредници на паричния и финансовия пазари; от валутни операции и сделки; от инвестиции в реални активи.

В съвременната пазарна икономика /ПИ/ финансите са едно от ключовите явления, защото те гарантират осъществяването на всяка една дейност и защото те предоставят възможност на всички икономически агенти да управляват рационално предоставените му парични средства,капитали и богатство.

В условията на свободни договорно-правни отношения между субектите, парите показват на всеки какъв е приносът му във формирането на НП на страната и каква част от него се предоставя за ползване.

НД е основен източник за формиране доходите на всички финансови субекти в националната система.

БНП – това е масата от стойности,която се създава в националната икономика за една година.

БНП включва стойността на ДМА чрез амортизациите + оборотните активи /тези,които еднократно участват в производствения процес/ + РЗ /вкл. СО/ + стойността на услугите,които обслужват цикъла на производство + печалбата + външноикономическите отношения на страната,които се изразяват чрез износа – вноса на стоки.


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала