Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и обхват на финансите и финансовата система


На финансовия пазар играят и тези,които разполагат със свободни средства. На него се оперира с дългосрочни свободни активи,с които разполагат финансовите посредници. Тук инструменти са финансовите активи /ЦК/.

ЦК – легитимни финансови инструменти,които са носители на право на собственост; взависимост от предназначението им могат да бъдат търговски ЦК или корпоративни ЦК.

Финансовите активи са инструменти с живот над 1 година и придобиването им е свързано с реализирането на по – голям доход в сравнение с ликвидните спестявания,които са краткосрочни – до 1 година. Колкото инвестицията е по – дългосрочна,толкова рискът от реализирането на дохода по нея е по – висок.

Капиталовият пазар – тук спадат дивидентите,които са финансови инструменти или доходите от смяната на собственост на финансовите инструменти. Финансовите активи тук са със срочност над 3 години. Капиталовата размяна се рализира на регулирани пазари,чийто представител е фондовата борса/ФБ/, а на нерегулирания са финансово – брокерските къщи/ФБК/.

При ФБ размяната е публична,а при ФБК се договаря.

На стоковия пазар се търгува с реални активи. Тук участва и държавата и домакинствата.

Основна концепция : всички средища за размяна във финансовата сиситема са важни,защото те посвоему са индикатор за равнището на развитие и степента на либерализация на финансовата система, но най-непосредствено участие в стопанския просперитет на нацията има стоковият пазар.

При финансовите посредници приоритет имат банките. Основната им активност е привличането и управлението на временно свободните пари в националната икономика – това става чрез депозитната политика на банката. Тя включва условията за набиране на тези средства /основното условие е лихвата,която се обещава на спестителите/. Мобилизираните по този начин средства се условие за реализирането на втората основна дейност на банките – КРЕДИТИРАНЕТО.

IV.Роля на централната банка /ЦБ/

  • Да управлява националния валутен резерв

  • Регулиране дейността на търговските банки /ТБ/ чрез регламентиране на кредитната им активност,което става с помощта на равнището на основния лихвен процент и задължителните резерви.

Основният лихвен процент е равен на доходността на държавните ЦК /ДЦК/ изтъргувани в предходните три месеца. Той се наблюдава,защото на тази цена банките изкупуват от държавата ДЦК,които те пласират на гражданите. Основният лихвен процент е калкулативен елемент при определяне на лихвите по отпуснат кредит.

Задължителни резерви – това е онази част от стойността на депозита,която ТБ са задължени да държат в наличност по сметките си в ЦБ. Този ресурс в момента е 8 %.


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала