Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и предмет на публичните финанси


Същност и предмет на публичните финанси.


2.1. Теория за публичните блага – чисти, смесени, мериторични и демириторични блага.

Една от съвременните концепций за публичните финанси изхожда от учението за публичните блага. Благата се разделят на частни и публични.

Частните блага се осигуряват на пазарна основа. Икономическите субекти ги употребяват като изхождат от индивидуалните си вкусове и предпочитания, от равнището на дохода си, а така също и от размера на цените им. Изгодата от консумацията на частни блага е строго индивидуална и може да се персоницира. Публичните блага се осигуряват от държавата и нейните органи. Те имат значение за обществото като цяло. От тях имат нужда всички, във всеки момент без оглед на социалното, семейното и икономическото положение на отделния индивид.

Съществуването на публични блага намираме за оправдание (обяснение) за съществуването на държавата, защото тя е призвана да ги осигурява на гражданите. Публичните блага осигурявани от държавата се разделят на няколко групи :

  1. Чисти публичн блага – характерни техни черти са :

а) неизключване на консуматорите; това е противоречие на свободния пазар, защото накърнява свободния потребителски избор. При чистите публични блага без изключение индивиди и граждани ги ползват на равнопоставена основа (напр. Обществените паркове). Защита на частната собственост и защита от външно нападение, защита на националния суверинитет (инамират израз в националната полиция и армия).

б) Съществува несъперничество (липса на конкуренция) между отделните индивиди, които ги употребяват.

в) Висок инвестационен риск и дълъг период на възвръщаемост (напр. скъпо струващи изследвания).

г) Изключително големи външни ефекти от производството и осигуряването им, които следва да бъдат отчитани и интернализирани (преодолявани).

д) Чистите публични блага служат за постигането на възвишени национални цели.

е) производството им се осъществява на пазарна основа.

ж) Създаването на тези блага се финансира изцяло за сметка на данъчните постъпления.

Типични чисти публични блага са : държавната администрация и управление, националната сигурност и отбрана, защитата на частната собственост и личната неприкосновеност, националната инфраструктура – жп линии, магистралите и т.н. Основание за държавна ненамеса в икономиката не е само осигуряването на посочените чисти блага. Според много учени държавата следва да участва в стопанството по силата на още няколко причини:

  • частните пазари не винаги осигуряват възможност за съвършенна конкуренция. Свободният пазар не изключва или много често води до възникването на монополи и монополно ценообразуване, което поражда загуби за обществото (това е причина за държавна намеса в икономиката).

  • непълнотата на частните пазари също би могла да бъде причина за държавна намеса. Непълнотата е характерна най-вече за финансовите пазари (напр. механизмът на гарантиране на влоговете в търговските банки се осигурява от държавата, защото тя е създала фонд за гарантиране на влоговете по реда на специален закон).

  • осигуряване на определен минимум от безплатни публични блага или услуги (в сферата на здравеопазването и образованието от гледна точка на националния интерес) и поддържане качеството на човешкия капитал.


Материала е изпратен от: Генослав Димитров
Изтегли материала