Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и значение на държавния бюджет (ДБ)


Същност и значение на държавния бюджет (ДБ).

ДБ води началото си със зараждането на констутационния режим на управление. Силно развитие намира бюджетната политика след периода на буржоазните революции и до днес теорията за бюджета е актуална. Теорията на бюджета се спира върху неговите функции и принципи, които произтичат от следната дефиниция за бюджета: в тесен смисъл ДБ представлява план за приходите и разходите на държавното стопанство за период от една година.

ДБ почива (изгражда) на следните принципи:

1.Принципа за балансираност според, който редовните приходи да са равни по величина на разходите. Като редовни възприемаме приходите от данъци и такси. Този принцип означава бюджета да е без дефицит, но да не е и с излишък.

Бюджетен излишък – когато постъпленията са повече от разходите. Излишъка може да бъде планиран и неочакван. Планирания излишък се залага в годишния закон за държавния бюджет. Излишъка се съхранява в БНБ.

2.Принцип за точност на бюджета. Приходите и разходите трябва да са коректно изчислени и представени. Те изхождат от натуралните показатели.

3.Принцип за реалност на бюджета. Означава предвидените приходи и разходи да са обективни и в максимална степен съобразени с икономическата конюктюра през текущата и следващата бюджетна година.

4.Принцип за публичност на бюджета. ДБ е конституционна категория. ДБ е публичен, както са публични и данъчните разпоредби. Принципа за публичност се съблюдава от самото зараждане на бюджета, но намира най-ярко отражение в условията на парламентарните демокрации. ДБ се приема чрез годишен закон от народното събрание, който се публикува в държавен вестник.

Това, че е закон го прави задължителен за всички участници в процеса на събиране на публични средства, тяхното разпределение и изразходване. Промени в ДБ се извършват само чрез промени в годишния закон.

5.Принцип за единство в бюджета. Означава всички приходи да се централизират в един единствен паричен фонд, за сметка на който да бъдат извършвани публичните разходи. Този принцип означава приходите да нямат разходно-целево предназначение.

6.Принцип за специализация и класификация – означава утвърждаването на единни правила за категоризиране и класифициране на приходите и разходите по силата на определени критерий.

1. Видове бюджети:

Има различни класификации, според различните критерии:

А) Критерии : В зависимост от хоризонталния обхват на бюджета:

  • централен (републикански ) – обхваща приходите и разходите на централните органи на държавната власт и управление

  • специални бюджети – това са бюджети на отделните министерства и ведомства като съставни части на общия държавен бъджет

  • местни бюджети – бюджети на общините

Б) Критерии : В зависимост от периодичността на бюджетите:

  • редовни бюджети – това е годишния държавен бюджет

  • извънреден бюджет – имаме в случайте, когато са налице случайно възникнали разходи, които трябва да се покрият с някакви извънредни приходи

  • допълнителен бъджет – който допълва редовния бюджет. Същност на допълнителния бюджет е свързано с допуснати неточности в редовния бюджет. Такъв вид бюджет имаше през 1996г.

В) Според вертикалния обхват на бюджета :

  • брутен бюджет – той отразява приходите, заесно с разходите в техните абсолютни величини


Материала е изпратен от: Дончо Филчев
Изтегли материала