Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност и значение на стопанската отчетност


СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА

СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ


Въведение в учебната тема


Учебната тема “Същност и значение на счетоводството” запознава със същността на Счетоводството и връзката му с икономическата практика. След нейното усвояване ще можете:

 • да боравите с някои основни понятия

 • да се запознаете с какво се занимава стопанската отчетност

 • да разберете връзката на счетоводството с икономическата информация

 • да научите за появата и развитието на стопанската отчетност

 • да разберете връзката на счетоводството с отчетните измерители

 • да научите кои са клоновете на стопанската отчетност

Темата включва четири учебни въпроса:

 1. Икономическата информация в управлението на предприятието

 2. Поява и развитие на стопанската отчетност

 3. Отчетни измерители

 4. Клонове на стопанската отчетност
 1. ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


За да може човек да живее той трябва да употребява материални блага. Тези блага е необходимо да се произведат. Производството на материални блага стои в основата но човешкото съществуване. Производството на материални блага става по организиран начин – лично или колективно. Прои0зведените блага най-често не задоволяват само личните потребности на производителя, но те са предназначени и за задоволяване на други потребности на хората, обществото като цяло. Освен с производство на блага хората се занимават и с тяхното разпределение и преразпределение. Тази дейност на хората се нарича стопанска дейност. Тя е сложна, многостранна и многообразна. Производството на материални блага и тяхното движение и потребление между хората е познато още като стопански живот на хората.

Стопанската дейност е производството, обръщението, разпределението и потреблението на материалните и нематериални блага. Потреблението може да бъде лично, обществено, производствено или непроизводствено. При осъществяване на стопанската дейност се използуват различни видове материални, нематериални и финансови ресурси както и човешки труд. При производството на благата тези ресурси влизат в най-различни комбинации. Това движение на ресурсите е свързано с конкретни действия, които се наричат стопански операции. В много случаи са налице взаимосвързани операции, които образуват т.н. стопански процеси.

В съвременното общество стопанската дейност на хората е строго организирана и функционира при пазарни условия. Затова обществото е заинтересовано тя да протича по възможно най-добър и ефективен начин. За целта стопанската дейност се организира и осъществява в най-различни структурни единици – стопански, административни и други – наречени предприятия, учреждения, организации, институции и пр. Всяка една от посочените единици, за да осъществява своята дейност разполага със съответни материални, финансови и други ресурси, които привежда в движение, при което протичат стопанските операции и процеси. Всяка една структурна единица при осъществяване на дейността си прави разходи, получава приходи и влиза в най-различни сметни взаимоотношения с трети лица. Ето защо стопанската дейност трябва да бъде насочвана правилно, законосъобразно, целесъобразно и ефективно осъществявана. За целта тя трябва да бъде непрекъснато наблюдавана, изучавана, изследвана, анализирана, контролирана, регулирана и направлявана. Това означава тя да се управлява. Управлението на стопанската дейност се нарича стопанско управление.

Стопанското управление днес се е обособило като отделен вид човешка дейност. То е неотменим атрибут на самата стопанска дейност. За да се реализират функциите на стопанското управление трябва да има обект и субект на управлението. Между тях протичат информационни процеси – обменя се информация по линията на правата и обратна връзки. На тази основа стопанското управление е една система. То се осъществява на основата на получаването и използуването на съответна информация за състоянието и развитието на управляваната система и вземане на съответни управленски решения.

Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използуването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание, предназначение, начин на получаване, количество, качество и т. н. Налице са различни видове информация – научна, техническа, технологична, социална икономическа и др. В литературата има най-различни определения за понятието “информация”, както и за нейната класификация. Тези понятия тук няма да се изследват. Информацията трябва да се схваща само като съвкупност от сведения, данни имащи значение за нещо, за някакъв предмет или събитие, за стопанските явления и процеси, за стопанската дейност в частност.

Икономическата информация трябва да се свързва с икономическата същност на стопанската дейност. Така например тя трябва да съдържа данни, сведения за състоянието, използуването и измененията на различните видове ресурси, за извършените конкретно стопански операции, за вложения труд, за употребеното работно време, за произведените материални блага, за направените разходи и получените приходи и други. От тук икономическата информация е предназначена за нуждите на стопанското управление. Тя се получава и използува в процеса на реализиране функциите на стопанското управление. Тя трябва да осигурява сведения за хода на стопанската дейност, с нейната осигуреност с ресурси, с получените резултати. Икономическата информация трябва да служи за вземане на управленски решения свързани с осъществяването на стопанската дейност. Също така тя трябва да се получава и по линията на обратната връзка с цел да се види резултата от взетите решения. Икономическата информация може да съдържа данни за минали, настоящи и/или бъдещи стопански факти, явления и процеси. Тези сведения на практика са твърде разнообразни и многообразни. Затова в литературата тази информация се подразделя на: директивна, нормативна, планова и отчетна.

Директивната информация се свързва с разпоредби и решения на управляващите органи.

Нормативната икономическа информация се свързва с използуването на различни видове цени, норми, разценки, лимити, валутни курсове, тарифни ставки и други свързани с осъществяваната стопанска дейност.


Материала е изпратен от: Мария Тодорова
Изтегли материала