Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност, място, функции и значение на отчетната информация в информационната управленска система


Същност, място, функции и значение на отчетната информация в информационната управленска система.


Виж схема 1, 2б


1. Обща характеристика на управлението:

1.1. Управлението на всяка дейност и в частност на отделното предприятие е:

  • Нейн обективно присъщ атрибут

  • Управлението се развива под действието на обективни закони, чието специфично действие води до определена дейност – стопанска, търговска и др. Управлението притежава характеристики за свойства, връзки и закономерности.

  • Обединява труда и интересите на отделните членове на обществото, трудовите колективи, на персонала, на собствениците, на обществото като цяло.

1.2. Управлението е исторически обусловено, т.е. променят се неговите цели, роля и значение в съответствие на промените в икономическата система. То може да се разглежда в различни аспекти: исторически, организационен, социален, поличитески, включително и информационен. В този смисъл управлението е процес, с който управленските субекти (органи и системи) се свързват в отделните предприятия с потребителите на информацията, т.е. на практика се организира и функционира управленската информационна система.


2. Управленска информацонна система:

Това е система за икономическо управление на отделното предприятие. Тя е съвкупност от елементи, които представляват целесъобразно въздействие на управляващия субект (органи или система) в/у управлявания обект (иконом. явления и процеси, непрекъснати в даден момент). Всички връзки м/у тях са преки, директни.

1. управляващ субект 2. управляван обект


  • Управляващият субект се свързва с управлявания обект информационно, с помощта на информацията той му въздейства

  • Управляващият субект управлява, прогнозира, планира, контролира, анализира, регулира, направлява, контролира

  • Под инфорамационното въздействие дейността на предприятието непрекъснато се променя


Иконом. дейност = финансова дейност + нефинансова дейност (стопанска)

Финансовата дейност може да бъде разглеждана като резултат от движението на паричните потоци. Това е нейната функционална страна. Тя може да бъде разгледана в организационно-структурен аспект, тоест във връзка с отношенията, възникнали с източниците, от които се придобиват ресурси - пари, необходими за дейността.

Стопанската дейностфункционална страна на основните фактори – парични, материални и трудови ресурси; тази дейност е свързана със създаване на продукта


Реално протичащата дейност е носител на информация за себе си:

  • Фактическа – повлияна е от конкретните условия

  • Обективна – не зависи от конкретната реалност, определя се от обекивни закони; тя не може да се улови без фактическата


Многообразните видове обективно фактическа информация (тази информация по съшество е трудно обозрима, безкрайна могат да бъдат събрани, обработени, пренесени до органа на управление с цел да послужат на управлението.


Материала е изпратен от: Йоанна Николаева Цачева
Изтегли материала