stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-07 09:29:34 [path_image] => /ufiles/2/148/153666/syshtnost-na-finansite-i-finansovoto-upravlenie-na-firmata-4.png [article_excerpt] => Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи. Финансите – това са парични отношения, които възникват в процеса на набавяне на капитала [meta_keywords] => същност,финансите,финансовото,управление,фирмата,функции,задачи,финансовия,мениджър,финансовите [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153666 [title] => Същност на финансите и финансовото управление на фирмата [article_page] => 1 [article_html] =>

Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи.


Финансите – това са парични отношения, които възникват в процеса на набавяне на капитала на фирмата и негативното влагане на реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците.

Финансовото управление е свързано с процеса на подготвяне и вземане на решения, какви и колко реални активи са необходими за развитието на фирмата и от какви източници се набавят паричните средства за предвижданите инвестиции.

  1. Инвестиционни решения, които са свързани със структурата на фирмата и преструктурирането на фирмата.

  2. Финансови решения, свързани с източниците на финансиране на фирмата, с капиталовите източници, нарастването на паричния поток.


Имуществото на фирмата е равно на нейната собственост (капитал). Когато има равенство няма проблеми. Ако има неравенство възникват проблеми свързани с преструктурирането на активите.

АКТИВИ

Инвестиционни решения

ПАСИВИ

Вземане на финансови решения от мениджъра


Преструктурирането зависи от типа финансов ръководител.

Два вида активи:

Дълготрайни и нематериални дълготрайни активи; дългосрочни инвестиционни – когато се закупуват ЦК от други фирми; дългосрочни вземания – когато се предоставят търговски кредити между свързани лица, не се изисква обезпечаване.

Репутация – разликата между пазарната цена и отчетната стойност на активите.

Наличните материални и нематериални дълготрайни активи се посочват в баланса за текущата година с три оценки:

Отчетна стойност – Брутна първоначална стойност;

Коректив – Начислена амортизация.

Балансова стойност – Нетна остатъчна стойност (1 – 2 = 3)

Нетна остатъчна стойност – BOOK VALUE (BV)

Краткотрайни активи – материални запаси; дебитни вземания по продажби, по предоставени аванси; краткосрочни инвестиции; ЦК; акции с краткосрочен характер; парични средства; разходи за бъдещи периоди.

Сребърно финансово правило – сумата на чуждите капитали не трябва да надвишава два пъти собствените капитали на фирмата.

Счетоводния баланс се представя чрез:

Колко бизнеса притежава т.н. Активи;

Колко бизнеса дължи т.н. Пасиви;

Колко средства са инвестирали акционерите или съдружниците т.н. капитал на акционерите (КА).

А – П = КА – Имуществен счетоводен баланс

А = П + КА – Организационен счетоводен баланс


Отчет за приходи и разходи

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153666/syshtnost-na-finansite-i-finansovoto-upravlenie-na-firmata-4-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153666/syshtnost-na-finansite-i-finansovoto-upravlenie-na-firmata-4-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стоян Маринов [user_id] => 836 )