Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност, обхват и съдържание на системата за социално осигуряване


Допълнително задължително пенсионно осигуряване – тук съществуват два фонда, които са универсален и професионален пенсионен фонд (УПФ и ППФ). Тук средствата се наследяват ако определен социален риск се сбъдне на осигуреното лице.;

 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – лична справедливост.

 • Здравното осигуряване бива два вида:

  1. Доброволно здравно осигуряване – дружества за ДЗО;

  2. Задължително здравно осигуряване – НЗОК.

  Осигурителния риск безработица отново може да бъде два вида а именно доброволно и задължително.

  Основоопределящият принцип в СО е солидарността. При задължително и при доброволното осигуряване се използват два различни принципа:

  1. Разходно – покривен принцип – използва се при задължителното осигуряване. При него средствата, които се получават през текущия месец от работниците се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери.;

  2. Капиталов принцип – тук средствата се натрупват по индивидуални партиди на осигуреното лице.

  1. Същност на СО – система за обезпечаване на населението при настъпване на определен социален риск;

  В практиката съществуват различни определения, на различни автори. Някои от тях са:

  • Проф.Кацаров – осигуряването е най висша форма за обезпечаване на населението, на професионални групи и на отделни лица срещу случайни, по единично взети непредвидени, но в своето масово настъпване, статистически оценени събития, които пораждат щети или парична нужда на засегнатия индивид.

  • Доц. Здр.Георгиев – СО е съвкупност от социални и икономически отношения, които се пораждат при образуване, управление и разпределение на специален фонд.

  • Нено Павлов – СО е механизъм за акумулиране и разпределение на парични средства в полза на бенефициента по повод на настъпили осигурителни рискове.

  Разлика между СО и Застраховането – СО се различава от Застраховането по спецификата а рисковете, които могат да възникнат.

  - фискални финанси – Държавен бюджет

  - нефискални финанси – застраховане, социално осигуряване и банково дело

  Характерно за задължителното държавно осигуряване е т.н. „Морален договор” между поколенията. Изходната му точка е тълкуването на приходно-разходния принцип като форма на издръжка чрез СО-те доходи на предходното поколение от осигурителните вноски на сегашното поколение. Същността на зависимостта от гл.т. на издръжката на живота е обратна, а именно че предходното поколение е издържало сегашното преди то да навлезе в полето на труда. Това означава че то е извършвало инвестиции, които би трябвало да му се възстановят.


  Материала е изпратен от: Стоян Маринов




  Изтегли материала