stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-01 05:17:43 [path_image] => /ufiles/2/148/153945/syshtnost-osobenosti-i-funkcii-na-schetovodstvoto-2.png [article_excerpt] => СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И ФУНКЦИИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО Въведение в учебната тема Учебната тема “Същност, особености и функции на счетоводството” запознава с това, къде се води счетоводство, каква е неговата същностна характеристика, какви особености съществуват в системата “Счетоводство” и накрая какви фун [meta_keywords] => същност,особености,функции,счетоводството,въведение,учебната,тема,учебната,тема,същност [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153945 [title] => Същност, особености и функции на счетоводството [article_page] => 1 [article_html] =>

СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И ФУНКЦИИ

НА СЧЕТОВОДСТВОТО


Въведение в учебната тема


Учебната тема “Същност, особености и функции на счетоводството” запознава с това, къде се води счетоводство, каква е неговата същностна характеристика, какви особености съществуват в системата “Счетоводство” и накрая какви функции изпълнява счетоводството. След нейното усвояване ще можете:

Темата включва четири основни въпроса:

  1. Предприятието – отчетно-обособена единица.

  2. Същност на счетоводството.

  3. Особености на счетоводството като система за информация.

  4. Функции на счетоводството.
  1. Предприятието – отчетно-обособена единица


Според Закона за счетоводството, счетоводство се води в предприятията, а “Предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност”.1 Също така задължение за водене на счетоводство се дава и в Търговския закон “Всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие. Това движение се регистрира в хронологичен ред”.2 За отчетен период се приема “..календарната година – 1 януари – 31 декември”.3 Или всяко предприятие, което води счетоводство, се нарича отчетно-обособено звено /отчетно-обособена единица/.

От нормативните разпоредби се разбира, че стопанска дейност се организира и осъществява в икономически, имуществено, правно и организационно обособени стопански, административни и други структурни единици в икономиката, обществото и държавата. В реалния сектор на икономиката това различните стопански предприятия – индустриални, селскостопански, строителни, транспортни, търговски, комунални и други.

Стопанските предприятия се създават за да извършват стопанска дейност – производство и продажба на продукция и/или услуги, търговия със стоки и услуги, превози на хора и товари, ремонтни работи и услуги и други, с цел получаване на икономическа изгода. За да извършват дейността си, те трябва да разполагат с определено имущество – машини, съоръжения, материали, сгради, транспортни средства, парични средства и други. Това имущество може да се получи по различни начини – от инвестиции на собствениците – еднолични търговци, съдружници, акционери, от банкови или търговски заеми и от реинвестиране на положителен финансов резултат /печалба/.

Счетоводство водят и звената от финансовия сектор на икономиката – финансовите институции и предприятия – банки, застрахователни и презастрахователни компании, инвестиционни дружества, финансови къщи, обменни бюра, лизингови дружества и други. Те се занимават с извършване на влогонабирателни, кредитни , разплащателни и/или обменни операции, застрахователна и презастрахователна дейност, операции с ценни книжа и други. И при тях дейността им се свързва с търсене на икономическа изгода и реализиране на печалба.

В обсега на нормативната уредба за предприятия, които извършват стопански операции и процеси са и различните видове нестопански организации, учреждения и институции от непроизводствената сфера – училища, болници, санаториуми, органи на държавната власт и местното самоуправление, поделения на армията и полицията, звената на съдебната система, политически партии и сдружения и други. Предмет на дейност на посочените звена е от нестопански характер – образование, здравеопазване, административно обслужване и т. н. Крайната цел на тези звена не е търсенето на икономическа изгода. Но и те разполагат с материални, нематериални, финансови и човешки ресурси. Извършват разходи и получават приходи. Ресурсите те получават най-често от държавата, от общинските и републиканските бюджети, от дарения, от членски внос, в някои случаи и от стопанска дейност. Дори някои създават собствени търговски дружества по търговския закон.

Всички обособени структурни единици в икономиката, държавата и обществото, разполагат със съответно имущество. На основата на него те извършват дейността си – стопанска и нестопанска. Всички те имат икономическа, имуществена, юридическа и организационно-управленска самостоятелност и обособеност. Според цитираните нормативни актове по-горе, всяка отделна единица е задължена да организира и осъществява счетоводна система т. е да води счетоводство и да изготвя финансов отчет за дейността си. Затова всички обособени единици са и отчетно обособени и се наричат отчетно-обособени звена. Използват се и понятията “отчетна единица” и “счетоводно обособени единици”. В Закона за счетоводството всички те са наречени с общото понятие “Предприятия”.

Наред с икономическата, юридическата и организационно-управленската обособеност, предприятията получават и счетоводна обособеност. Тя се изразява в задълженията на предприятията да организират и водят свое счетоводство и да изготвят финансов отчет. За целта всяко предприятие в управленската си структура създава отдел, служба наречен “счетоводство”. Именно то е задължено да осъществява цялата работа по текущото регистриране на стопанските операции и процеси, по отразяване на състоянието – имуществено и финансово и да съставя и представя финансовия отчет на предприятието като цяло.

Във всяко предприятие има три задължителни елемента, които са взаимно свързани. Наличието на имущество, извършването на стопански операции и организирано счетоводно отчитане. Счетоводството на всички предприятия се организира чрез прилагане на едни и същи принципи, една методология и еднаква нормативна база.


[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153945/syshtnost-osobenosti-i-funkcii-na-schetovodstvoto-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153945/syshtnost-osobenosti-i-funkcii-na-schetovodstvoto-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => TOTKA PETROVA [user_id] => 23538 )