Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност, права и развитие на стопанската отчетност. Видове отчетни измерители


Същност, права и развитие на стопанската отчетност. Видове отчетни измерители


  1. Стопанска отчетност СО

    1. Възникване на СО – историческите справки сочат, че е възникнала много пр.н.е., има две предпоставки, които трябва да съществуват за да се смята, че хората са осъществили отчитане на своята дейност:

  • обществено разделение на труда, в резултат на което са възникнали занаятите

  • хората започват да отчитат производството, изразяват нещата количествено

СО е човешка дейност, свързана с наблюдението, регистрирането, количественото измерване и количественото характеризиране на стопанските факти, явления и събития с цел ефективното им управление.

Етапи в развитието на СО:

І етап – най-ранния стадий е реализиран в Индия, Египет, Вавилон, Китай, Централна Америка и др. Намерени са твърде примитивни средства: резки, черти, въглени, шнурове, колани.

ІІ етап – обхваща бурното развитие на занаятите, ускоряването на стоковото производство и стопански връзки. Оформят се първите отчетни длъжности:

НУКРАРИЙ” – държавен касиер

ПОЛЕТИ” - отчетници на държ. съкровища

АПОДЕКИ” - бирници

ІІІ етап – следните векове, революционни промени за системата на СО, на мястото на римските цифри се появяват арабските, т.е. налице е по-точно количествено измерване на стопанските факти и явления. Въвеждат се дробните, отрицателните числа и знаците.

ІV етап – Научно-техн. революция в края на 19 и началото на 20 век. Усъвършенстват се средствата за регистриране, предаване и съхранение на информация ( продължава и до ден днешен).


2.Видове отчетни измерители:

2.1 Натурални – дават числена характеристика на обектите (брой, литър, метър, кг, тон). Възникват най-рано и индивидуализират обектите.

Недостатъци: А. не всички обекти имат натурално-веществен характер

(парични средства, печалба, загуба)

Б. не е възможно да се получи обобщена количествена характеристика на обектите с разнородна натурално-веществена форма.

2.2 Трудови – характеризират обектите чрез количеството на вложения труд, изразяват се с продължителността на работното време ( часове, дни , минути, трудоден)

трудоден” – един работен ден, в който се извършват различни видове работа

2.3 Стойностни –имат всеобхватен характер, изразяват труда признат от обществото и служат като мярка за размяна, т.е. имат разменна стойност.

Това е паричният измерител, универсален е и се прилага много често с другите два измерителя.


Материала е изпратен от: Георги Петров
Изтегли материала